artykuł nr 1

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach

Załącznik
do Uchwały Nr LV/2014/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 lipca 2014 roku
 
 
STATUT
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W BRZEZINACH
 
I. Postanowienia ogólne
 

§ 1.1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach zwany dalej PUP w Brzezinach jest jednostką organizacyjną powiatu  wchodzącą w skład powiatowej administracji  zespolonej.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej.

3. Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach może używać skróconej nazwy „PUP w Brzezinach”.

§ 2. 1. Siedzibą PUP w Brzezinach jest miasto Brzeziny.

2. Zakres właściwości terytorialnej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach obejmuje obszar powiatu brzezińskiego, w skład którego wchodzą:

1) miasto Brzeziny,

2) gmina Brzeziny,

3) gmina Dmosin,

4) gmina Rogów,

5) gmina Jeżów.

§ 3.  Organem nadzorującym działania PUP w Brzezinach jest Rada Powiatu
w Brzezinach.

 
II. Zakres działania PUP w Brzezinach
 

§ 4. Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach realizuje zadania:

1) samorządu Powiatu Brzezińskiego określone w ustawie  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.),

2)z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych określone
 w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r., o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

3) zadania określone w innych ustawach.

 
III. Organizacja PUP w Brzezinach
 

§ 5.1.  Działalnością PUP w Brzezinach kieruje Dyrektor.

2.  Dyrektor kieruje działalnością PUP przy pomocy głównego księgowego
i kierowników komórek organizacyjnych.

3. Dyrektor reprezentuje PUP w Brzezinach na zewnątrz.

4. Dyrektora PUP powołuje i odwołuje zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta Brzeziński.

5. Prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora PUP wykonuje Starosta Brzeziński.

6. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników PUP wykonuje Dyrektor.

 

§ 6.1. Szczegółową strukturę organizacyjną PUP w Brzezinach i zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Brzezinach.

2. Organizację i czas pracy oraz porządek wewnętrzny w PUP w Brzezinach określa Regulamin Pracy PUP ustalony przez Dyrektora na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

§ 7. Starosta Brzeziński może upoważnić w formie pisemnej Dyrektora PUP
w Brzezinach lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu
do załatwienia w imieniu Starosty spraw, w tym wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym oraz Dyrektora PUP w Brzezinach do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności PUP w Brzezinach.

§ 8. 1. PUP w Brzezinach prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej PUP w Brzezinach jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Brzezinach.

3. PUP w Brzezinach prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie
z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej
 i ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad szczegółowych dotyczących jednostek budżetowych.

 
IV. Postanowienia końcowe
 

§ 9. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

§ 10. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


artykuł nr 2

Statut

Załącznik do Uchwały

Rady Powiatu Nr XLIV/272/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach

I. Postanowienia ogólne

§ 1 . 1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach zwany dalej "PUP w Brzezinach jest jednostką organizacyjną samorządu powiatu działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 100 l ze zm.),

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 49, poz. 2104 ze zm.),

3) uchwały nr 1/2/02 Rady Powiaty w Brzezinach z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie przekształcenia filii w Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach, 2. Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach może używać skróconej nazwy "PUP w Brzezinach".

§ 2. Siedzibą PUP w Brzezinach jest miasto Brzeziny, a terenem działania Powiat Brzeziński.

§ 3. Nadzór nad działalnością PUP w Brzezinach sprawuje Rada Powiatu w Brzezinach.


II. Zakres działania PUP w Brzezinach

§ 4. PUP w Brzezinach realizuje zadania samorządu Powiatu Brzezińskiego określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do podstawowych zadań w zakresie polityki rynku pracy należy:

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

2)pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3)udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

4)rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

5)inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;

6)inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

7)inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;

8)inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;

9)opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

10)inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

11)współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w Brzezinach w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

12)współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

13)przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

14)wydawanie decyzji o:

  1. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  2. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego albo stypendium,
  3. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
  4. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy;

15)realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa wart. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa wart. 9 ust. 1 pkt 15;

16)realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców

17)badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

18)organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy,

19)opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania.

III. Organizacja PUP w Brzezinach

§ 5.1. PUP w Brzezinach kieruje Dyrektor.

2.Dyrektor kieruje działalnością PUP przy pomocy głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.

3.Dyrektora PUP powołuje i odwołuje zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta Brzeziński.

4.Prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora PUP wykonuje Starosta Brzeziński.

5.Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników PUP wykonuje Dyrektor.

§ 6.1. Szczegółową strukturę organizacyjną PUP w Brzezinach i zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Brzezinach. 2. Organizację i czas pracy oraz porządek wewnętrzny w PUP w Brzezinach

określa Regulamin Pracy PUP ustalony przez Dyrektora na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 7.1. Starosta Brzeziński może upoważnić w formie pisemnej Dyrektora PUP w Brzezinach lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwienia w imieniu Starosty spraw, w tym wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.

2. W zakresie zadań wynikających z programów sektorowych współfinansowanych z Funduszu Pracy, o którym mowa w odrębnych przepisach, w imieniu Starosty zadania wykonuje Dyrektor PUP w Brzezinach.

§ 8.1. Podstawą gospodarki fmansowej PUP w Brzezinach jest plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Brzezinach.

2. Dyrektor PUP w Brzezinach składa okresowe sprawozdania finansowe ­Zarządowi Powiatu.

IV. Zasady wynagradzania

§ 9. Pracownicy PUP w Brzezinach wynagradzani są w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. nr 146, poz. 1222 ze zm.)

V. Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 11. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


ZARZĄDZENIE Nr 2/08

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach z dnia 5 lutego 2008 rokuw sprawie wprowadzenia zmIan w Brzezinach Statutu Powiatowego Urzędu PracyNa podstawie § 6 ust. l i § 14 ust. l pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 4/05 Zarządu Powiatu w Brzezinach z 31 stycznia 2005 roku oraz uchwały Nr XLIV /272/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Brzezinach zmienionej uchwałą Nr XV /99/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 302 z dnia 25 sierpnia 2006 roku oraz Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 20 z dnia 21 stycznia 2008 roku), zarządzam co następuje:

§ l. Wprowadzam zmiany w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach określone uchwałą Rady Powiatu w Brzezinach Nr XV /99/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku. ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 20 poz. 223 z 21 stycznia 2007 roku)

§ 2. Wykonanie zarządzenia, w tym zapoznanie pracowników PUP ze zmianami w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach powierzam Elżbiecie Fijałkowskiej - inspektorowi powiatowemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

UCHWALA Nr XV/99/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 3 grudnia 2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271. Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Oz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104. Nr 169, poz. 1420. Nr 69, poz. 962, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708. Nr 170, poz.1217 i poz. 1218. Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832. z 2007 r. Nr 82, poz. 560. Nr 88. poz. 587. Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala. co następuje:

§ l. W Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach nadanego uchwałą Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 czerwca 2006 r. Nr XLIV/272/06 stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 czerwca 2006 r. Nr XLIV/272/06 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Brzezinach wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 ust. 1 dodaje się punkt: 4) w brzmieniu: ,,4) wart. 35a ust l pkt l lit. b i c oraz w pkt. 6 w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a także w pkt. 9-13 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.( Dz. U z 1997 r. Nr 123, poz. 776, Nr 160. poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137. poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95. poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119. poz.1249. z 200 l r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154. poz. 1792, poz. 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, poz. 1683. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 100 l, Nr 240, poz. 2407. z,2005 r. Nr 44. poz. 422, Nr 132, poz. 111 O, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 65 L Nr 170, poz.1217. z 2007 r. Nr 23, poz. 144. Nr 115, poz. 791)", -
  2. w § 4 pkt 19 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się punkty od 20 do 26 w brzmieniu:

., 20) opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,

b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

21) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej tych osób.


22) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwal i fikowan ie:

a) przyznawanie środków, o których mowa wart. 12a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

b) realizacja zadań, o których mowa wart. 26 i art. 26d-26f ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) zlecanie zadań zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

społecznej oraz


23) kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo­rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej,

24) współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,

25) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,

26) współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.