artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach

ZAŁĄCZNIK

Do uchwały Nr 98/14

Zarządu Powiatu  w Brzezinach

  z dnia 28 sierpnia 2014 r.

 

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach zwany dalej „Regulaminem” określa zasady organizacji wewnętrznej  oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Brzezińskiego,

2) Zarządzie – należy rozumieć Zarząd Powiatu w Brzezinach,

3) Dyrektorze - należy rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzezinach,

4) PUP - należy rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach,

5) PRRP - należy rozumieć Powiatową Radę Rynku Pracy w Brzezinach,

6) komórce organizacyjnej  -  należy rozumieć dział, wielo i jednoosobowe stanowiska pracy w PUP,

7) CAZ – należy rozumieć Centrum Aktywizacji Zawodowej,

8) FP – należy przez to rozumieć Fundusz Pracy,

9) EFS – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny,

10) PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

11) KFS  -  należy przez to rozumieć Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

§ 3. 1. PUP jest jednostką organizacyjną Powiatu Brzezińskiego.

2. Siedzibą PUP jest lokal przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach.

3. PUP obejmuje swoim działaniem obszar Powiatu Brzezińskiego.

4. PUP jest jednostką budżetową  Powiatu w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

5. Nadzór nad PUP sprawuje Starosta Brzeziński.

 

§ 4. 1. PUP działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U.  z 2013r., poz. 595 z późn. zm. ),

3) Statutu PUP oraz niniejszego regulaminu.

2.  Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań  wynikających z:

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)  
i przepisów wykonawczych do ustawy,

2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm. ),

3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.),

5)   ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.),

6)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027 z późn. zm. ),

7)  ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm. ),

8)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ),

9)   ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm. ),

10) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji ( Dz. U. z 2012r., poz. 1015 z późn. zm. ),

11) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ),

12) ustawy z dnia  17 grudnia  1998 roku o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm. ),

13) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym 
( Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.),

14) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.),

15) innych ustaw regulujących problematykę rynku pracy, zatrudnienia, bezrobocia oraz wykonywania zadań publicznych,

16) przepisów wykonawczych do w/w ustaw,

17) strategii, programów, uchwał Rady Powiatu Brzezińskiego, Zarządu, zarządzeń Starosty, kształtujących politykę samorządu powiatowego
na lokalnym rynku pracy.

3.  PUP prowadzi obsługę finansowo-księgową realizowanych przez siebie zadań.

4.  Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

 

Rozdział II

Zakres działania

 

§ 5. 1.W ramach zadań określonych w §4 PUP wykonuje zadania samorządu powiatu, do których należy w szczególności:

1) opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań
z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4) udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy
w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

6) kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych;

7) realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy;

8) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

9) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;

10) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

11) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

12) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia;

13) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

14) współdziałanie z powiatową radą rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

15) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

16) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych;

17) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

18) wydawanie decyzji o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych
z Funduszu Pracy Świadczeń niewynikających z zawartych umów,

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków,
o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeniach finansowanych
z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a;

19) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a-c ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe
o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a;

20) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a-c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności przez:

a) realizowanie zadań w sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,

b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;

21) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

22) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku
z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa
w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

23). realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

24) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

25) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

26) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Funduszu Pracy;

27) inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez urzędy pracy;

28) organizacja i realizowanie programów specjalnych;

29) realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy;

30) przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy
i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

31) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust.4;

32) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych;

33) wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach.

2. W realizacji swoich zadań PUP współpracuje z innymi jednostkami powiatowej administracji zespolonej w Brzezinach.

 

 

Rozdział III

Kierownictwo PUP

 

§ 6. 1. Działalnością PUP kieruje Dyrektor i ponosi za nią odpowiedzialność przed Starostą.

2.  Dyrektor w stosunku  do pracowników PUP dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

3. W  czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo  sprawuje wyznaczony przez dyrektora kierownik działu. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie  zadania  i kompetencje Dyrektora PUP z wyłączeniem spraw kadrowych w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzeń pracowników. Zadania wyłączone z zakresu kompetencji wyznaczonego kierownika działu w okresie nieobecności dyrektora przejmuje Starosta.

 

Rozdział IV

Komórki organizacyjne PUP

§ 7. 1. W PUP funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1) Centrum Aktywizacji Zawodowej,

2) działy,

3) wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy.

2. Liczbę etatów w komórkach organizacyjnych ustala Dyrektor.

3. W celu realizacji określonych zadań Dyrektor może powoływać pełnomocników oraz zespoły i komisje zadaniowe.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych proponują  ich strukturę organizacyjną, 

obsadę  etatową,  przygotowują  projekty  zakresów czynności dla pracowników 

i przedstawiają Dyrektorowi do zatwierdzenia.

5.1. Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

1) zakres zadań określony w regulaminie organizacyjnym,

2) zakresy czynności, odpowiedzialności, uprawnień i zastępstwa pracowników.

2. Szczegółowy  zakres  zadań  i  strukturę  komórek  organizacyjnych ustala Dyrektor.

 

§ 8. 1. Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą  się  określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma  pokrewnymi zagadnieniami, których  realizacja  w  jednej  komórce  organizacyjnej  ułatwia prawidłowe zarządzanie.

2. Działem kieruje kierownik działu, a w razie jego nieobecności wyznaczony  pracownik.

3. Działem Finansowo- Księgowym kieruje Główny księgowy.

 

§ 9.1. Stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia problematyki szczególnego rodzaju.

2. Stanowisko pracy może być tworzone w ramach działu lub jako komórka samodzielna.

3.Stanowisko pracy może być jedno lub wieloosobowe.

 

§ 10.1. CAZ jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną PUP, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.

2.Strukturę organizacyjną CAZ stanowią wyspecjalizowane wielo i jednoosobowe stanowiska pracy.

 

 

 

Rozdział V

Struktura organizacyjna PUP

 

 

§ 11.  W skład PUP wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy

oznakowaniu akt używają symboli:

1)   Centrum Aktywizacji Zawodowej - „CAZ”  

2)   Stanowisko d/s organizacyjnych         - „OR”

3)   Dział Finansowo-Księgowy - „FK”

4)   Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń   - „IE”

5)   Radca Prawny     - „RP”

 

§ 12. 1. Dyrektor  sprawuje  bezpośredni  nadzór  nad  wszystkimi  komórkami organizacyjnymi.

2. Strukturę organizacyjną PUP  określa  schemat stanowiący załącznik do  Regulaminu.

 

§ 13. 1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1)   planowanie i wytyczanie kierunków działania PUP;

2)   reprezentowanie PUP na zewnątrz oraz promocja jego usług;

3)   planowanie dochodów i wydatków budżetowych  oraz dysponowanie środkami finansowymi;

4)   planowanie wydatków i dysponowanie środkami: Funduszu Pracy, EFS, PFRON  i innymi środkami pomocowymi w ramach upoważnień Starosty;

5)   koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie realizacji zadań i przestrzegania prawa;

6)   nadzorowanie prawidłowej realizacji zamówień publicznych;

7)   prowadzenie polityki kadrowej, określanie organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy PUP, zapewnienie warunków organizacyjnych dla sprawnego jego funkcjonowania, opracowywanie i przedkładanie do uchwalenia przez Radę Powiatu Brzezińskiego statutu i przez Zarząd  Powiatu regulaminu organizacyjnego PUP;

8) ustalanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania;

9)   wydawanie zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych;

10)  współdziałanie z terenowymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, właściwym ministrem, PRRP, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pracodawcami oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy,

11)  rozpatrywanie spraw, wniosków, podań, skarg i zażaleń;

12)  wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych   i zaświadczeń;

13)  zawieranie z upoważnienia Starosty umów cywilno-prawnych  i porozumień w zakresie zadań realizowanych przez PUP.

2.Dyrektor w ramach zawartych porozumień z wójtami gmin organizuje obsługę bezrobotnych w gminach.

 

§ 14. Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień kierowników oraz stanowisk pracy należy:

1)   koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej;

2)   podejmowanie decyzji z upoważnienia Starosty oraz wydawanie poleceń w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej;

3)   zaznajomienie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej oraz
z zadaniami innych komórek organizacyjnych PUP oraz ustaleniami dyrektora i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych;

4) udzielanie pomocy pracownikom w opracowywaniu procedur i wytycznych do realizacji zadań;

5)   wykonywanie kontroli pracy komórki organizacyjnej pod względem merytorycznym i formalnym;

6)  dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników w szczególności nowo przyjętych oraz umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

7)   opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie w sprawie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników;

8)  podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed przedłożeniem ich do podpisu dyrektorowi;

9)  przygotowywanie projektów zakresów czynności oraz zastępstw podległych pracowników;

10) powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności;

11) opracowywanie analiz, ocen, informacji, sprawozdań dotyczących funkcjonowania podległej komórki organizacyjnej;

12)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i P. Poż.;

13)  nadzór  nad  przestrzeganiem przepisów  o ochronie  danych osobowych, tajemnicy służbowej i tajemnicy państwowej;

14) współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi dla zapewnienia efektywności działania i realizacji standardów usług rynku pracy.

 

§ 15. 1. Postanowienia § 14 mają zastosowanie w odniesieniu do głównego księgowego, który kieruje Działem Finansowo - Księgowym.

2. Obowiązki i uprawnienia głównego księgowego określają odrębne przepisy-ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ).

3. Postanowienia § 14 mają również zastosowanie do kierownika CAZ.

 

Rozdział VI

Zakres zadań komórek organizacyjnych PUP

 

§ 16. Do zakresu zadań CAZ należy:

1) prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;

2) profilowanie osób bezrobotnych;

3) udzielanie informacji w zakresie usług i instrumentów rynku pracy;

4) analizowanie rynku pracy na potrzeby pośrednictwa pracy;

5) świadczenie poradnictwa zawodowego bezrobotnym i poszukującym pracy zgodnie z zadaniami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;

6) współpraca z pracodawcami w zakresie określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

7) pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w poszukiwaniu pracy zgodnie
z zadaniami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

8) realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach KFS;

9) inicjowanie i współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych, które
są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

10) inicjowanie i realizowanie programów specjalnych, pilotażowych w celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych;

11) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań  oraz dokonywanie ocen dotyczących lokalnego rynku pracy;

12) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia,
w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

13) badanie, analiza i ocena wskaźnika efektywności zatrudnieniowej
i kosztowej związanego z realizacją instrumentów rynku pracy;

14) planowanie, organizacja i prowadzenie różnych form organizacji szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia
i instrumentach rynku pracy w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami;

15) tworzenie, realizacja i monitorowanie Indywidualnego Planu Działania;

16) promocja usług PUP;

17) inicjowanie, przygotowywanie, organizowanie i realizowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;

18) prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań;

19) organizowanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy:

a) prac interwencyjnych,

b) robót publicznych,

c) prac społecznie użytecznych,

d) staży zawodowych,

e) przygotowania zawodowego dorosłych;

20) organizowanie i prowadzenie dodatkowych instrumentów rynku pracy adresowanych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia:

a) bonu szkoleniowego,

b) bonu stażowego,

c) bonu zatrudnieniowego,

d) bonu na zasiedlenie;

21) przyznawanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej;

22) refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;

23) przyznawanie pracodawcom środków na utworzenie stanowiska pracy
w formie telepracy tzw. „grantu”;

24) przyznanie przedsiębiorcy świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego;

25) współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi w zakresie udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

26) inicjowanie i realizowanie programów specjalnych, pilotażowych w celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych;

27) inicjowanie i realizowanie zadań związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

28) prowadzenie dokumentacji w zakresie finansowania kosztów przejazdu
do pracy zgłaszającego ofertę pracy lub miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem PUP;

29) finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku skierowania przez PUP.

 

§ 17. Do   zakresu   zadań Działu Informacji,  Ewidencji  i  Świadczeń  w szczególności należy:

1) udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy;

2) udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.;

3) rejestrowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy;

4) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a-c, zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 8 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

5) przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dodatków aktywizacyjnych;

6) wydawanie decyzji administracyjnych;

7) zgłaszanie do ubezpieczenia oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i członków ich rodzin;

8) naliczanie zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń przysługujących osobom zarejestrowanym;

9) przyznawanie świadczeń przysługującym rolnikom zwalnianym zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) wydawanie zaświadczeń;

11) sporządzanie informacji PIT-11;

12) korespondencja z ZUS w zakresie nienależnie pobranych świadczeń oraz
z komornikiem o rozpoczęciu i zakończeniu egzekucji świadczeń  alimentacyjnych;

13) refundowanie wynagrodzeń w ramach podpisanych umów o roboty publiczne i prace interwencyjne oraz porozumień dotyczących prac społecznie użytecznych;

14) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;

15) administrowanie siecią komputerową i zasobami danych;

16) administrowanie witrynami internetowymi;

17) prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych;

18) analizowanie danych statystycznych;

19) przygotowywanie danych dla potrzeb rynku pracy;

20) archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP;

21) rozpatrywanie odwołań od decyzji;

22) prowadzenie korespondencji z innymi organami dotyczącej bezrobotnych   i poszukujących pracy;

23) nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem sieci informatycznej
i zapewnienie prawidłowego wykorzystania sprzętu komputerowego;

24) tworzenie bazy danych z całokształtu działalności PUP i jej administrowanie.

 

§ 18. Do zakresu działań Działu Finansowo- Księgowego należy:

1) planowanie i realizacja wydatków budżetowych, Funduszu Pracy, PFRON oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej;

2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym;

3) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

5) ewidencja operacji finansowych Funduszu Pracy, EFS, Budżetu, ZFŚS, PFRON i innych funduszy celowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym;

6) ewidencja operacji finansowych w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej;

7) ewidencja operacji finansowych w układzie wydatków strukturalnych;

8) ewidencja windykacji nienależnych zasiłków, świadczeń oraz innych należności PUP;

9) prowadzenie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników PUP;

10) sporządzanie przelewów elektronicznych dla osób pobierających świadczenia;

11) prowadzenie ewidencji księgowej gospodarowania majątkiem PUP;

12) sporządzanie części finansowej wniosków o płatność do projektów EFS;

13) sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania procesów związanych
z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem;

14) bieżące archiwizowanie dokumentów według kategorii wydatków i okresów księgowania;

15) współpraca z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, PFRON i innymi jednostkami w zakresie rozliczeń finansowych PUP;

16) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

§ 19. Do zakresu zadań  Stanowiska ds. Organizacyjnych w szczególności  należy:

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem PUP;

2) opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń, uchwał i instrukcji;

3) projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu

informacji w urzędzie;

4) obsługa kancelaryjna urzędu;

5) prowadzenie spraw osobowych, socjalnych i szkoleń pracowników PUP,
obsługa kancelaryjna urzędu;

6) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Dyrektora PUP;

7) obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora;

8) obsługa administracyjna PRRP;

9) administrowanie majątkiem urzędu i prowadzenie ewidencji środków trwałych;

10) opracowywanie planów pracy PUP i realizacja kontroli wewnętrznych oraz prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznej;

11) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;

12) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. przygotowanie dokumentacji do przetargów;

13) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych  osobowych;

14) rozpatrywanie skarg i wniosków;

15)  opracowywanie sprawozdań z pracy urzędu;

16) zapewnienie właściwych warunków pracy, estetyki, czystości, zaopatrzenia i doposażenia PUP oraz sprawowanie obsługi obiektu.

 

§ 20. Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna PUP a w szczególności: 

1) prowadzenie spraw w imieniu Dyrektora przed organami wymiaru

  Sprawiedliwości;

2) pomoc przy rozpatrywaniu podań i odwołań bezrobotnych od wydanych przez PUP decyzji;

3) udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii, interpretacji i wyjaśnień   w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawa;

4) opiniowanie projektów zarządzeń, instrukcji i regulaminów;

5) opiniowanie projektów umów i porozumień;

6) pomoc przy rozpatrywaniu skarg i wniosków.

 

Rozdział VII

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych

 

§ 21. 1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych podpisują:

1) Dyrektor jako dysponent, a w przypadku jego nieobecności –  

  upoważniony pracownik,

2) główny księgowy PUP, a w przypadku jego nieobecności upoważniony przez Dyrektora pracownik  prowadzący sprawy Funduszu Pracy i rozliczania środków pomocowych.

2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania  i  obiegu  dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją.

 

§ 22. 1. Akty  normatywne, decyzje  administracyjne  oraz  wszelkiego  rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor lub osoba  pisemnie upoważniona,  zgodnie  z zakresem upoważnienia.

2. Obieg dokumentów w urzędzie odbywa się zgodnie z instrukcją kancelaryjną  dla organów powiatu.

 

Rozdział VIII

Organizacja pracy PUP

 

§ 23. 1. Czas pracy pracowników PUP wynosi 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.

2. Ustala  się  następujący tygodniowy  rozkład  czasu  pracy,  od poniedziałku   do piątku w godz. 800 - 1600.

3. Klienci przyjmowani są w godzinach pracy PUP.

4. Dyrektor lub wyznaczony pracownik przyjmują klientów w ramach skarg
i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 1400 - 1600.

5. Szczegółową organizację pracy ustala Regulamin Pracy PUP.

6. Przyjmowanie, rejestrowanie i koordynację rozpatrywania skarg prowadzi Stanowisko ds. organizacyjnych.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 24. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor.

§ 25. 1. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zmiana regulaminu odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

artykuł nr 2

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach

ZAŁĄCZNIK
Do uchwały Nr  153/09
Zarządu Powiatu  w Brzezinach
z dnia  31 grudnia  2009 roku.


Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach zwany dalej „Regulaminem” określa zasady organizacji wewnętrznej  oraz strukturę  i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Brzezińskiego,
2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Brzezinach,
3) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach,
4) PUP - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach,
5) PRZ - należy przez to rozumieć Powiatową Radę Zatrudnienia w Brzezinach,
6) komórce organizacyjnej  -  należy przez to rozumieć dział, wielo
i jednoosobowe stanowisko pracy w PUP,
7) Klubie Pracy – należy przez to rozumieć Klub Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach,

8) FP – należy przez to rozumieć Fundusz Pracy,
9) EFS – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny,
10) PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
11) Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) – należy przez to rozumieć wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.

§ 3. 1. PUP jest jednostką organizacyjną Powiatu Brzezińskiego i  wchodzi  w skład powiatowej administracji zespolonej pod zwierzchnictwem Starosty.
2. Siedzibą PUP jest lokal przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach.
3. PUP obejmuje swoim działaniem obszar Powiatu Brzezińskiego.
4. PUP jest jednostką budżetową  Powiatu w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. PUP działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U.  z 2001r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
3) Statutu PUP oraz niniejszego regulaminu.
2.  Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań  wynikających z:
1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do ustawy,
2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm. ),
3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,poz. 1027),
7) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ),
9) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm. ),
10) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm. ),
11) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ),
12) ustawy z dnia  17 grudnia  1998 roku o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1222 ),
13) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.),
14) innych ustaw regulujących problematykę rynku pracy, zatrudnienia, bezrobocia oraz wykonywanie zadań publicznych,
15) przepisów wykonawczych do w/w ustaw,
16) strategii, programów, uchwał Rady Powiatu Brzezińskiego, Zarządu, zarządzeń Starosty, kształtujących politykę samorządu powiatowego na lokalnym rynku pracy.
3. PUP prowadzi obsługę finansowo-księgową realizowanych przez siebie zadań.
4. Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

§ 5. Przy  realizacji   zadań   PUP współdziała  w szczególności z   terenowymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego,  właściwym ministrem, PRZ,   innymi powiatowymi urzędami pracy,   Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  oraz innymi  podmiotami zajmującymi się problematyką promocji  zatrudnienia  i aktywizacji  lokalnego   rynku pracy, instytucjami dialogu społecznego oraz  pracodawcami.

Rozdział II
Kierownictwo PUP

§ 6. 1. Działalnością PUP kieruje Dyrektor i ponosi za nią odpowiedzialność przed Starostą.
2.  Dyrektor w stosunku  do pracowników PUP dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. W  czasie nieobecności dyrektora zastępstwo sprawuje wyznaczony przez dyrektora kierownik działu.

 

Rozdział III
Komórki organizacyjne PUP

§ 7. 1. W PUP funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
1) centrum aktywizacji zawodowej,
2) działy,
3) wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy.
2. Liczbę etatów w komórkach organizacyjnych ustala Dyrektor.
3. W celu realizacji określonych zadań Dyrektor może powoływać pełnomocników oraz zespoły i komisje zadaniowe.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych proponują  ich strukturę organizacyjną, 
obsadę  etatową,  przygotowują  projekty  zakresów czynności dla pracowników 
i przedstawiają Dyrektorowi do zatwierdzenia.
5.1. Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:
1) zakres zadań określony w regulaminie organizacyjnym,
2) zakresy czynności, odpowiedzialności, uprawnień i zastępstwa pracowników.
2. Szczegółowy  zakres  zadań  i  strukturę  komórek  organizacyjnych ustala Dyrektor.

§ 8. 1. Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą  się  określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma  pokrewnymi zagadnieniami, których  realizacja  w  jednej  komórce  organizacyjnej  ułatwia prawidłowe zarządzanie.
2. Działem kieruje kierownik działu, a w razie jego nieobecności wyznaczony  pracownik.
3. Działem Finansowo- Księgowym kieruje Główny księgowy.

§ 9.1. Stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia problematyki szczególnego rodzaju.
2. Stanowisko pracy może być tworzone w ramach działu lub jako komórka samodzielna.
3.Stanowisko pracy może być jedno lub wieloosobowe.

§ 10.1. CAZ jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną PUP, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.
2.Strukturę organizacyjną CAZ stanowią wyspecjalizowane wielo  i jednoosobowe stanowiska pracy.
 


Rozdział IV
Struktura organizacyjna PUP


§ 11.  W skład PUP wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy
oznakowaniu akt używają symboli:
1) Centrum Aktywizacji Zawodowej  - „CAZ” 
2) Stanowisko d/s organizacyjnych    - „OR”
3) Dział Finansowo-Księgowy  - „FK”
4) Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń  - „IE”
5) Radca Prawny - „RP”

§ 12. 1. Dyrektor  sprawuje  bezpośredni  nadzór  nad  wszystkimi  komórkami organizacyjnymi.
2. Strukturę organizacyjną PUP  określa  schemat stanowiący załącznik do  Regulaminu.

§ 13. 1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) planowanie i wytyczanie kierunków działania PUP,
2) reprezentowanie PUP na zewnątrz oraz promocja jego usług,
3) planowanie dochodów i wydatków budżetowych  oraz dysponowanie środkami finansowymi,
4) planowanie wydatków i dysponowanie środkami: Funduszu Pracy, EFS, PFRON  i innymi środkami pomocowymi w ramach upoważnień Starosty.
5) koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie realizacji zadań i przestrzegania prawa,
6) nadzorowanie prawidłowej realizacji zamówień publicznych,
7) prowadzenie polityki kadrowej, określanie organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy PUP, zapewnienie warunków organizacyjnych dla sprawnego jego funkcjonowania, opracowywanie i przedkładanie do uchwalenia przez Radę Powiatu Brzezińskiego statutu i przez Zarząd  Powiatu regulaminu organizacyjnego PUP,
8) ustalanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania,
9) ustalanie regulaminu i nadzór finansowy nad działalnością Klubu Pracy,
10)  wydawanie zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych,
11) współdziałanie z terenowymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, właściwym ministrem, PRZ, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pracodawcami oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
12) rozpatrywanie spraw, wniosków, podań, skarg i zażaleń,
13) wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych  i zaświadczeń,
14) zawieranie z upoważnienia Starosty umów cywilno-prawnych i porozumień w zakresie zadań realizowanych przez PUP.
2.Dyrektor w ramach zawartych porozumień z wójtami gmin organizuje obsługę bezrobotnych w gminach.

§ 14. Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień kierowników oraz stanowisk pracy należy:
1) koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej,
2) podejmowanie decyzji z upoważnienia Starosty oraz wydawanie poleceń w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej,
3) zaznajomienie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej oraz
z zadaniami innych komórek organizacyjnych PUP oraz ustaleniami dyrektora i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych,
4) udzielanie pomocy pracownikom w opracowywaniu procedur  i wytycznych do realizacji zadań,
5) wykonywanie kontroli pracy komórki organizacyjnej pod względem merytorycznym i formalnym,
6) dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników w szczególności nowo przyjętych oraz umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
7) opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie w sprawie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników,
8) podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed przedłożeniem ich do podpisu dyrektorowi,
9) przygotowywanie projektów zakresów czynności oraz zastępstw podległych pracowników,
10) powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności,
11) opracowywanie analiz, ocen, informacji, sprawozdań dotyczących funkcjonowania podległej komórki organizacyjnej,
12)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i P. Poż.,
13)  nadzór  nad  przestrzeganiem przepisów  o ochronie  danych osobowych, tajemnicy służbowej i tajemnicy państwowej,
14) współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi dla zapewnienia efektywności działania i realizacji standardów usług rynku pracy.

§ 15. 1. Postanowienia § 14 mają zastosowanie w odniesieniu do głównego księgowego, który kieruje Działem Finansowo - Księgowym.
2. Obowiązki i uprawnienia głównego księgowego określają odrębne przepisy-ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  z 2009 r. 157, poz. 1240).
3. Postanowienia § 14 mają również zastosowanie do kierownika CAZ.

Rozdział V
Zakres zadań komórek organizacyjnych PUP

§ 16. Do zakresu zadań CAZ należy:
1) opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, działań dotyczących rehabilitacji zawodowej
z uwzględnieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
2) inicjowanie i realizacja projektów  lokalnych  i  innych  działań  na  rzecz aktywizacji bezrobotnych,
3) działania na  rzecz  pozyskiwania  środków  funduszy celowych na realizację  zadań  z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy i ich efektywne wykorzystywanie,
4) inicjowanie i  realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub
złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
5) współpraca  przy monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
6) opracowywanie informacji, analiz, sprawozdań, dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby PRZ, Rady Powiatu i Zarządu,
7) w zakresie pośrednictwa pracy:
a) promocja usług oferowanych przez PUP,
b) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu   odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze pracowników   o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
c) pozyskiwanie ofert pracy, m.in. poprzez wizyty u pracodawców,
d) udzielanie   pracodawcom   informacji   o   kandydatach   do   pracy,   w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
e) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, m.in. giełd pracy,
f) współdziałanie z innymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji   o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
g) współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego   i szkoleniach, organizacji robót publicznych,
h) informowanie   bezrobotnych o przysługujących im  prawach  i obowiązkach,
i) realizowanie  zadań  z  zakresu  udziału  w  sieci  EURES,
j) ocena efektywności działań pośrednictwa,
k) współpraca z gminami i m.in. kierowanie do prac społecznie użytecznych,
8) w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej:
a) udzielanie informacji   bezrobotnym   o zawodach,   rynku   pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
b) udzielanie porad ułatwiających wybór  zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie   lub zmianę zatrudnienia,  w   tym badanie zainteresowań  i uzdolnień zawodowych,
c) kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające  wydanie  opinii  o  przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
d) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie  grupowych porad  zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących  pracy,
e) udzielanie  informacji i doradztwo pracodawcom w  zakresie  doboru kandydatów do pracy   na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych,
f) tworzenie banku danych dotyczących informacji zawodowych,
g) popularyzacja usług poradnictwa zawodowego wśród klientów Urzędu,
h) dokonywanie ocen efektywności podejmowanych działań,
i) współpraca  z  innymi   instytucjami zajmującymi się poradnictwem zawodowym i informacją zawodową,
9) w zakresie szkoleń:
a) inicjowanie,  organizowanie, monitorowanie i finansowanie z Funduszu Pracy, PFRON oraz  EFS szkoleń dla osób bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia,
b) diagnozowanie potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia   ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
c) współpracę z  instytucjami szkoleniowymi i partnerami rynku   pracy, kierowanie na szkolenia,
d) upowszechnianie informacji o szkoleniach,
e) planowanie  i  organizację  szkoleń  indywidualnych  i  grupowych,
f) ocenę efektywności szkoleń,
g) pozyskiwanie od pracodawców propozycji utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych i zawierania umów,
h) realizacja zadań z zamówień publicznych,
10) w zakresie instrumentów rynku pracy:
a) refundacja pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia miejsca pracy dla skierowanego przez PUP bezrobotnego oraz osób niepełnosprawnych,
b) przyznanie bezrobotnemu oraz osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie  działalności gospodarczej oraz refundowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji  i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej,
c) jednorazowe refundowanie pracodawcy poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
d) zawieranie z pracodawcami umów na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
e) badanie efektywności organizacyjnych prac interwencyjnych,
f) zawieranie umów z organizatorami robót publicznych na zatrudnienie bezrobotnych i refundowanie z tego tytułu pracodawcom części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych bezrobotnych,
g) przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny robót publicznych,
h) zawieranie z   pracodawcami   umów   na organizację staży lub przygotowania zawodowego  dorosłych  w miejscu  pracy według  programu określonego w umowie,
i) badanie efektywności organizowanych  staży i  przygotowania zawodowego,
j) współpraca z organizacjami i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej,
k) zawieranie z gminami porozumień dotyczących organizowania prac społecznie użytecznych.
§ 17. Klub Pracy  jest komórką  organizacyjną CAZ-u,  której zadaniem  jest  udzielanie pomocy  bezrobotnym   w aktywnym  poszukiwaniu pracy, między innymi poprzez :
1)  uczestnictwo w szkoleniu z zakresu  umiejętności  poszukiwania  pracy,
2)  uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,
3) udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy   i samozatrudnienia.
§ 18. Do   zakresu   zadań Działu Informacji,  Ewidencji  i  Świadczeń w szczególności należy:
1) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy obywateli polskich
oraz cudzoziemców, a także osób niepełnosprawnych,
2) obsługa  bezrobotnych  z prawem  do  zasiłku,  bez  prawa  do  zasiłku  
oraz poszukujących pracy, a także osób niepełnosprawnych:
a) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:
uznania lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną, utraty statusu bezrobotnego, przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku dla bezrobotnych, wstrzymania wypłaty oraz utraty lub pozbawienia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów  z tytułu przygotowania zawodowego  dorosłych, stażu u pracodawcy oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej,  zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
b) naliczanie zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych, zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do
miejsca zatrudnienia i powrotu, refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem,
c) refundowanie wynagrodzeń w ramach podpisanych umów o roboty publiczne i prace interwencyjne oraz porozumień dotyczących prac społecznie użytecznych.
d) wydawanie zaświadczeń dot. okresów pobierania i wysokości świadczeń   na żądanie bezrobotnego,
e) wydawanie zaświadczeń dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego,
f) wydawanie bezrobotnym zaświadczeń o odbywaniu stażu lub przygotowania zawodowego,
g) pobieranie i analizowanie oświadczeń o uzyskaniu dochodów od osób bezrobotnych.
3)  realizacja zadań związanych z koordynacją systemów  zabezpieczenia  społecznego obywateli polskich i cudzoziemców,
4) wystawianie dokumentów rozliczeniowych do właściwego Urzędu Skarbowego ( PIT – 11 ),
5) udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek,  biuletynów itp,
6) udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących  pracy,
7)  tworzenie i administrowanie bazą danych statystycznych,
8) prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
9)  analizowanie danych statystycznych,
10)  przygotowywanie danych dla potrzeb rynku pracy,
11) archiwizacja dokumentów dotyczących analiz bezrobotnych,
12) archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP,
13) rozpatrywanie odwołań od decyzji,
14) zgłaszanie  do ubezpieczeń zdrowotnych osób  bezrobotnych,  członków ich rodzin oraz naliczanie im składek na ubezpieczenia zdrowotne,
15) udzielanie organom kontroli legalności zatrudnienia informacji dotyczących osób bezrobotnych, poszukujących pracy,
16) prowadzenie korespondencji z innymi organami dotyczącej bezrobotnych i poszukujących pracy,
17) nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem sieci informatycznej
i zapewnienie prawidłowego wykorzystania sprzętu komputerowego,
18) tworzenie bazy danych z całokształtu działalności PUP i jej administrowanie.

§ 19. Do zakresu działań Działu Finansowo- Księgowego należy:
1) planowanie i realizacja wydatków budżetowych,
2) współdziałanie w planowaniu i realizacji wydatków FP, PFRON oraz środków unijnych,
3) gospodarowanie środkami finansowymi   na realizację   projektów lokalnych,   programów   promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
4) prowadzenie rachunkowości i ewidencji księgowej zgodnie z  obowiązującymi  przepisami,
5) rozliczanie i windykacja pożyczek przyznanych z FP,
6) obsługa finansowa w zakresie wypłat  wynagrodzeń pracowników  PUP i  świadczeń  z  zakładowego  funduszu świadczeń socjalnych,
7) obsługa kasowa PUP,
8) współdziałanie z bankami w  zakresie dokonywania  przelewów i  wypłat na rzecz osób uprawnionych i kontrahentów,
9)  współpraca   z Urzędem Skarbowym, Zakładem   Ubezpieczeń Społecznych, PFRON i innymi   jednostkami w zakresie  rozliczeń finansowych PUP,
10) windykacja nienależnych  zasiłków, świadczeń, pożyczek oraz innych należności PUP,
11) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
12) terminowe sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowej i przekazywanie jej odpowiednim jednostkom.

§ 20. Do zakresu zadań  Stanowiska ds. Organizacyjnych w szczególności  należy:
1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem PUP,
2) opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń, uchwał i instrukcji,
3) projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu
informacji w urzędzie,
4) obsługa kancelaryjna urzędu,
5) prowadzenie spraw osobowych, socjalnych i szkoleń pracowników PUP,
obsługa kancelaryjna urzędu,
6) obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora,
7) obsługa administracyjna PRZ,
8) administrowanie majątkiem urzędu i prowadzenie ewidencji środków trwałych,
9) opracowywanie planów pracy PUP i realizacja kontroli wewnętrznych oraz prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznej,
10) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie informacji
niejawnych,
11) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. przygotowanie dokumentacji do przetargów,
12) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych 
osobowych,
13) rozpatrywanie skarg i wniosków,
14)  opracowywanie sprawozdań z pracy urzędu,
15) zapewnienie właściwych warunków pracy, estetyki, czystości, zaopatrzenia
i doposażenia PUP oraz sprawowanie obsługi obiektu.

§ 21. Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna PUP  a w szczególności: 
1) prowadzenie spraw w imieniu Dyrektora przed organami wymiaru
  sprawiedliwości,
2) pomoc przy rozpatrywaniu podań i odwołań bezrobotnych od wydanych przez PUP decyzji,
3) udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii, interpretacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawa,
4) opiniowanie projektów zarządzeń, instrukcji i regulaminów,
5) opiniowanie projektów umów i porozumień,
6) pomoc przy rozpatrywaniu skarg i wniosków.

Rozdział VI
Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych

§ 22. 1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych podpisują:
1) Dyrektor jako dysponent, a w przypadku jego nieobecności –  
  upoważniony pracownik,
2) główny księgowy PUP, a w przypadku jego nieobecności upoważniony przez  Dyrektora pracownik  prowadzący sprawy Funduszu Pracy i rozliczania środków pomocowych.
2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania  i  obiegu  dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją.

§ 23. 1. Akty  normatywne, decyzje  administracyjne  oraz  wszelkiego  rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor lub osoba  pisemnie upoważniona,  zgodnie  z zakresem upoważnienia.
2. Obieg dokumentów w urzędzie odbywa się zgodnie z instrukcją kancelaryjną  
dla organów powiatu.

Rozdział VII
Organizacja pracy PUP

§ 24. 1. Czas pracy pracowników PUP wynosi 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.
2. Ustala  się  następujący tygodniowy  rozkład  czasu  pracy,  od poniedziałku   do piątku w godz. 800 - 1600.
3. Klienci przyjmowani są w godzinach pracy PUP.
4. Dyrektor lub wyznaczony  pracownik  przyjmują  klientów  w  ramach  skarg
i  wniosków w każdy wtorek w godzinach od 1500 do 1700.
5. Szczegółową organizację pracy ustala Regulamin Pracy PUP.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 25. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor.

§ 26. 1. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
2. Zmiana regulaminu odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 75/08

Uchwała Nr 75/08

Zarządu Powiatu w Brzezinach

z dnia 2 lipca 2008 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 33b pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr

23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,

poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r.

Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 12]8)

oraz Statutu Powiatowego Urzedu Pracy w Brzezinach nadanego uchwala Nr

XLIV/272/06 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 czerwca 2006 roku

zmienionego uchwala Nr XV/99/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia

3 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego

Urzedu Pracy w Brzezinach Zarzad Powiatu w Brzezinach uchwala,

co nastepuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzedu Pracy w Brzezinach stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 31 stycznia 2005 roku Nr 4/05 w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy w Brzezinach wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 dodaje sie punkt 10) w brzmieniu:

10) PFRON - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. § 14 dodaje sie ust.2 w brzmieniu:

,,2. Dyrektor w ramach zawartych porozumien z wójtami gmm orgamzuJe

obsluge bezrobotnych bezposrednio w urzedach gmin.",

3) W § 15 w punkcie 14 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 15) w brzmieniu:

,,15) wspóldzialanie dla wdrozenia i realizacji standardów uslug rynku pracy."

4) § 17 pkt l) otrzymuje brzmienie:

,,1) opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz

aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiacego czesc powiatowej strategii

rozwiazywania problemów spolecznych dzialan dotyczacych rehabilitacji

zawodowej z uwzglednieniem zatrudnienia osób niepelnosprawnych,

 

 

5) w punkcie 11) lit l) dopisuje się przecinek oraz dodaje się punkty 12 i 13 w brzmieniu: 

,,12) realizacja zadan okreslonych dla urzedów pracy w ustawie

o rehabilitacj i zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu osób

niepelnosprawnych, a w szczególnosci:

a) wspólpraca z organizacjami i fundacjami dzialajacymi na rzecz osób

niepelnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej tych osób,

b) przyznawanie osobom niepelnosprawnym srodków na podjecie

dzialalnosci gospodarczej lub rolniczej,

c) refundowanie pracodawcom poniesionych kosztów w zwiazku

z przystosowaniem i adaptacja stanowisk pracy dla osób

niepelnosprawnych,

d) refundowanie pracodawcom wyposazenia i doposazenia stanowisk

pracy dla osób niepelnosprawnych,

e) refundowanie pracodawcom czesci wynagrodzen oraz skladek na

ubezpieczenie spoleczne zatrudniajacych osoby niepelnosprawne,

f) doradztwo organizacyjno - prawne i ekonomiczne w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

g) kierowanie osób niepelnosprawnych, które wymagaja specjalistycznego

programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i spolecznej do

specjalistycznego osrodka szkoleniowo - rehabilitacyjnego lub innej

placówki szkoleniowej,

h) wspólpraca z wlasciwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny

i kontroli miejsc pracy osób niepelnosprawnych".

13) wdrazanie i zapewnienie realizacji podstawowych standardów uslug

rynku pracy w zakresie posrednictwa pracy, uslug EURES, poradnictwa

zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu

pracy oraz organizacji szkolen."

6) w § 19:

a) pkt l) otrzymuje brzmienie:

" 1) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujacych pracy obywateli polskich

oraz cudzoziemców, a takze osób niepelnosprawnych" ,

b) w punkcie 2) - dwukropek zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie wyrazy

"a takze osób niepelnosprawnych" ,

c) w punkcie 15) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 16)

w brzmieniu:

,,16) udzielanie informacji osobom niepelnosprawnym o ich uprawnieniach

okreslonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz

zatrudnianiu osób niepelnosprawnych oraz mozliwosciach udzielenia

pomocy organizacyjnej i finansowej w zatrudnieniu".

7) w § 20 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

,,2) wspóludzial w planowaniu i realizacji wydatków z Funduszu Pracy,

Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych oraz srodkÓw

Unii Europejskiej".

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Dyrektorowi Powiatowego Urzedu

Pracy w Brzezinach.

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego

w Brzezinach.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

 

artykuł nr 4

Regulamin Organizacyjny

ZAŁĄCZNIK

Do uchwaly Nr 4./05

Zarzadu Powiatu w Brzezinach

z dnia 31 stycznia 2005 roku.

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach

Rozdzial I

 

 

§1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach zwany dalej "Regulaminem" okresla zasady organizacji wewnetrznej oraz strukturę i zakres dzialania komórek organizacyjnych wchodzacych w jego sklad.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

l) Staroście - nalezy przez to rozumieć Staroste Brzezinskiego,

2) Dyrektorze - nalezy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Brzezinach,

3) PUP - nalezy przez to rozumieć Powiatowy Urzad Pracy w Brzezinach,

4) PRZ - nalezy przez to rozumieć Powiatową Radę Zatrudnienia w Brzezinach,

5) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć dzial, referat

lub samodzielne stanowisko pracy w PUP,

6) Klubie Pracy - nalezy przez to rozumieć Klub Pracy przy Powiatowym

Urzędzie Pracy w Brzezinach,

7) FP - należy przez to rozumieć Fundusz Pracy,

8) EFS - Europejski Fundusz Spoleczny,

9) EURES - należy przez to rozumieć uslugi rynku pracy realizowane przez publiczne slużby zatrudnienia oraz związki zawodowe i organizacje pracodawców, obejmujace w szczególnosci posrednictwo pracy wraz z doradztwem z zakresu mobilności na rynku pracy Rzeczpospolitej Polskiej oraz państw Unii Europejskiej.

§3. 1. PUP jest jednostką organzacyjną Powiatu Brzezińskiego i wchodzi w sklad powiatowej administracji zespolonej.

2. Siedzibą PUP jest lokal przy ul. Sienkiewicza 11.

3. PUP obejmuje swoim dzialaniem obszar Powiatu Brzezinskiego.

4. PUP jest jednostką budżetową Powiatu, a podstawą gospodarki finansowej

jest plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

§ 4. 1. PUP działa na podstawie

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z póz. zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pózno zm.),

3) niniejszego Regulaminu.

2. Do zakresu dzialania PUP należy wykonywanie zadań wynikajacych z:

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 100lz póz. zm.) i przepisów

wykonawczych do ustawy,

2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych

pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123, poz. 1291 ),

3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pózno zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej

i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (Dz. U. Nr 123,

poz.776 z pózno zm.),

5) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (Dz. U. Nr 64, poz.

593 z pózno zm.),

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o swiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze srodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

7) ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 roku o systemie ubezpieczen

spolecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z pózno zm.),

8) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych

(Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pózno zm.),

9) ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci ( Dz. U. z 2002r.

Nr 76, poz.694 z pózno zm.),

10) ustawy z dnia 17 czerwca 1960 roku o postepowaniu egzekucyjnym

w administracji ( Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 z pózno zm. ),

11) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózno zm. ),

12) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z funduszu

ubezpieczen spolecznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z pózno zm.),

13) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym

( Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z pózno zm.),

14) innych ustaw okreslajacych zadania dla PUP.

3. PUP prowadzi obsluge finansowo-ksiegowa realizowanych przez siebie

zadań.

4. Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników

określaja odrębne przepisy.

§ 5. Przy realizacji zadań PUP współdziała z  terenowymi organami administracji rzadowej i organami samorzadu terytorialnego, wlasciwym ministrem, PRZ, innymI powiatowymi urzedami pracy,Zakladem Ubezpieczen Spolecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego oraz innymi podmiotami zajmujacymi sie problematyka promocji zatrudnienia aktywizacji lokalnego rynku pracy, w szczególnosci z organizacjami zwiazków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych orazposzczególnymi pracodawcami.

 

Rozdzial II

 Kierownictwo PUP

 

§ 6.1 Działalnością PUP kieruje Dyrektor i ponosi za nią odpowiedzialność przed Starostą.

2. Dyrektor w stosunku do pracowników PUP dokonuje czynności w sprawach

z zakresu prawa pracy.

3. W czasie nieobecnosci Dyrektora zastępstwo sprawuje wyznaczony

kierownik dzialu.

 

Rozdzial III

 Komórki onranizacyine PUP

 

§ 7.1. W PUP mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

1) dział,

2) referat,

3) samodzielne stanowisko pracy.

2. O ilosci utworzonych dzialów, referatów, samodzielnych stanowisk decyduje

Dyrektor w oparciu o posiadane etaty.

3. W celu realizacji okreslonych zadan w Urzedzie Dyrektor może powoływać

pelnomocników oraz zespoly i komisje zadaniowe.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych proponuja ich strukture organizacyjna, obsade etatowa, przygotowuja projekty zakresów czynnosci dla pracowników i przedstawiaja Dyrektorowi do zatwierdzenia.

§ 8.1 Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą sie określoną

problematyka i dzialalnoscią w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi

zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ulatwia

prawidlowe zarzadzanie.

2. Działem kieruje kierownik działu, a w razie jego nieobecnosci wyznaczony

pracownik.

§ 9.1. Referat może być tworzony w ramach działu lub jako komórka

samodzielna.

2. Referatem kieruje kierownik referatu. Podczas jego nieobecnosci zastepuje

go wyznaczony pracownik.

§ 10. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną,

która tworzy sie w przypadku koniecznosci organizacyjnego wyodrebnienia

problematyki szczególnego rodzaju. Samodzielne stanowisko pracy moze byc

tworzone w ramach dzialu, referatu lub jako komórka samodzielna.

§ 11.1 Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjenej obejmuje:

l) zakres zadan okreslony w regulaminie organizacyjnym,

2) zakresy czynności, odpowiedzialnosci, uprawnień i zastepstwa pracowników.

2. Szczególowy zakres zadan i strukture komórek organizacyjnych ustala

Dyrektor.

Rozdzial IV

 Struktura organizacvina PUP

 

§ 12. W skład PUP wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu akt używaja symboli:

l) Dzial Rynku Pracy - RP

2) Samodzielne stanowisko d/s organizacyjnych -OR

3) Referat Finansowy - Fn

4) Dzial Informacji, Ewidencji i Swiadczen - IE

5) Radca Prawny -R

 

§ 13.1 Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi

 

 

2. Referatem Finansowym kieruje glówny ksiegowy, którego zakres dzialania

określają odrębne przepisy.

3. Strukture organizacyjna PUP określa schemat stanowiący zalacznik

do Regulaminu.

§ 14. 1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

l) planowanie i wytyczanie kierunków dzialania PUP,

2) reprezentowanie PUP na zewnatrz oraz promocja jego uslug,

3) planowanie dochodów i wydatków budżetowych oraz dysponowanie

środkami finansowymi,

4) planowanie wydatków i dysponowanie srodkami Funduszu Pracy, środkami

EFS i innymi srodkami pomocowymi,

5) koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie realizacji

zadan i przestrzegania prawa,

6) nadzorowanie prawidlowej realizacji zamówien publicznych,

7) określanie organizacji wewnetrznej oraz trybu pracy PUP, zapewnienie

warunków organizacyjnych dla sprawnego jego funkcjonowania,

opracowywanie i przedkładanie do uchwalenia przez Zarzad Powiatu

regulaminu organizacyjnego PUP,

8) ustalanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania

i regulaminu premiowania,

9) ustalanie regulaminu i nadzór finansowy nad dzialalnoscia Klubu Pracy,

10) wydawanie zarządzeń i innych przepisów wewnetrznych,

11) współdziałanie z terenowymi organami administracji rządowej

organami samorzadu terytorialnego, wlasciwym ministrem, PRZ,

Zakladem Ubezpieczen Spolecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

Spolecznego, pracodawcami oraz innymi podmiotami zajmujacymi

sie problematyka promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy,

12) rozpatrywanie spraw, wniosków, listów, skarg i zazalen,

13) wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych i zaświadczeń.

14) zawieranie z upoważnienia Starosty umów cywilno-prawnych i porozumień w zakresie zadan realizowanych przez PUP.

§ 15. Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień kierowników

oraz samodzielnych stanowisk nalezy:

l) koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej,

2) podejmowanie decyzji z upowaznienia Starosty oraz wydawanie polecen

w granicach wynikajacych z zakresu dzialania komórki organizacyjnej,

3) zaznajomienie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej,

z innymi komórkami organizacyjnymi PUP oraz ustaleniami dyrektora

przekazywanie do wiadomosci i wykonania otrzymanych polecen,

dyspozycji i aktów normatywnych,

 4) udzielanie pomocy pracownikom w opracowywaniu procedur

 i wytycznych do realizacj i zadan,

5) wykonywanie kontroli pracy komórki organizacyjnej pod wzgledem

merytorycznym i formalnym,

6) dokonywanie okresowych ocen przydatnosci zawodowej pracowników

w szczególnosci nowo przyjetych oraz umozliwienie podnoszenia

kwalifikacji zawodowych,

7) opiniowanie doboru obsady osobowej podleglej komórki organizacyjnej,

wnioskowanie w sprawie wysokosci wynagrodzenia, przeszeregowan,

nagród i kar dla podleglych pracowników,

8) podpisywanie korespondencji wewnetrznej i parafowanie pIsm

wychodzacych przed przedlozeniem ich do podpisu Dyrektorowi,

9) przygotowywanie projektów zakresów czynnosci oraz zastepstw podleglych

pracowników,

10) powierzanie w uzasadnionych przypadkach podleglym pracownikom

wykonywania czynnosci i zadan dodatkowych nie objetych zakresem

czynnosci,

11) opracowywanie analiz, ocen, informacji, sprawozdan dotyczacych

funkcjonowania podleglej komórki organizacyjnej,

12) nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i P. Poz.,

13) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych

i tajemnicy panstwowej,

14) wspóldzialanie z pozostalymi komórkami organizacyjnymi dla zapewnienia

efektywnosci dzialania.

 

§ 16.1 Postanowienia § 15 mają zastosowanie w odniesieniu do głównego

 

ksiegowego, który kieruje referatem finansowym.

2. Obowiazki i uprawnienia glównego ksiegowego okreslaja odrebne przepisy ustawaz dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z pózno zm.) oraz ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci ( Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz.694 z pózno zm.).

 

Rozdzial V

 Zakres zadań komórek organizacyjnych PUP

 

§ 17. Do zakresu zadań Działu Rynku Pracy należy:

l) opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

lokalnego rynku pracy stanowiacego czesc powiatowej strategii rozwiazywania

problemów spolecznych,

2) inicjowanie i realizacja projektów lokalnych i innych dzialan na rzecz

aktywizacji bezrobotnych,

3) gospodarowanie srodkami finansowymi na realizacje zadan z zakresu

aktywizacji lokalnego rynku pracy,

4) inicjowanie i realizacja przedsiewziec majacych na celu rozwiazanie lub

zlagodzenie problemów zwiazanych z planowanymi zwolnieniami grup

pracowników z przyczyn dotyczacych zakladu pracy,

5) prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyzkowych,

6) opracowywanie informacji, analiz, sprawozdan, dokonywanie ocen

dotyczacych rynku pracy na potrzeby PRZ, Rady Powiatu i Zarzadu Powiatu,

7) w zakresie posrednictwa pracy:

a) marketing uslug oferowanych przez PUP,

b) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukujacym pracy w uzyskaniu

odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze pracowników

o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

 

c) pozyskiwanie ofert pracy,

 

d) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,

w zwiazku ze zgloszona oferta pracy,

e) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujacych

pracy z pracodawcami,

f) wspóldzialanie z innymi urzedami pracy w zakresie wymiany informacji

o mozliwosciach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich

dzialania,

g) wspólpraca z partnerami rynku pracy w zakresie upowszechniania ofert

pracy, upowszechniania informacji o uslugach poradnictwa zawodowego

h) informowanie bezrobotnych o przyslugujacych im prawach

i) ocena efektywnosci dzialan posrednictwa.

8) w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej:

a) udzielanie informacji bezrobotnym o zawodach, rynku pracy

oraz mozliwosciach szkolenia i ksztalcenia,

b) udzielanie porad ulatwiajacych wybór zawodu, zmiane kwalifikacji,

podjecie lub zmiane zatrudnienia, w tym badanie zainteresowan

i uzdolnien zawodowych,

c) kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie

umozliwiajace wydanie opinii o przydatnosci zawodowej do pracy

i zawodu albo kierunku szkolenia,

d) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad

zawodowych dla bezrobotnych i poszukujacych pracy,

e) udzielanie informacji i doradztwo pracodawcom w zakresie doboru

kandydatów do pracy na stanowiska wymagajace szczególnych

predyspozycj i psychofizycznych,

f) tworzenie banku danych dotyczacych informacji zawodowych,

 

g) popularyzacja uslug poradnictwa zawodowego wsród klientów Urzedu,

 

h) dokonywanie ocen efektywnosci podejmowanych dzialan,

i) wspólpraca z innymi instytucjami zajmujacymi sie poradnictwem

zawodowym i informacja zawodowa,

9) inicjowanie, organizowanie i finansowanie z Funduszu Pracy oraz EFS

szkolen dla osób bezrobotnych w celu zwiekszenia ich szans na uzyskanie

zatrudnienia, podwyzszania kwalifikacji zawodowych lub zwiekszania

aktywnosci zawodowej poprzez:

a) diagnozowanie potrzeb rynku pracy w zakresie ksztalcenia

ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujacych pracy,

b) wspólprace z instytucjami szkoleniowymi i partnerami rynku

pracy,

c) upowszechnianie informacj i o szkoleniach,

d) planowanie i organizacje szkolen indywidualnych i grupowych,

e) ocene efektywnosci szkolen,

10) realizowanie zadan z zakresu udzialu w sieci EURES miedzy innymi:

a) udzielanie bezrobotnym i poszukujacym pracy pomocy

w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem

swobodnego przeplywu pracowników UE,

b) udzielanie pracodawcom pomocy w poszukiwaniu

pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

c) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych

i poszukujacych pracy z pracodawcami,

d) informowanie o sytuacji na rynku pracy bezrobotnym swiadczeniach z uwzglednieniem obowiazujacych w danym kraju UE,

e) inicjowanie projektów o zasiegu miedzynarodowym i zarzadzaniu mmI,

11) w zakresie instrumentów rynku pracy:

 

a) refundacja pracodawcom kosztów wyposazenia i doposazenia mIejsca

 

pracy dla skierowanego przez PUP bezrobotnego,

b) przyznanie bezrobotnemu jednorazowych srodków na podjecie

dzialalnosci gospodarczej oraz refundowanie kosztów pomocy prawnej,

konsultacji i doradztwa dotyczacych podjecia dzialalnosci gospodarczej,

c) jednorazowe refundowanie pracodawcy poniesionych kosztów z tytulu

oplaconych skladek na ubezpieczenie spoleczne w zwiazku

z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,

d) zawieranie z pracodawcami umów na zatrudnienie bezrobotnych

w ramach prac interwencyjnych,

e) badanie efektywnosci organizacyjnych prac interwencyjnych,

f) zawieranie umów z organizatorami robót publicznych na zatrudnienie

bezrobotnych i refundowanie z tego tytulu pracodawcom czesci kosztów

poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz skladki na ubezpieczenie

spoleczne za zatrudnionych bezrobotnych,

g) przygotowanie dokumentacj i do finansowego rozliczenia i oceny robót

publicznych,

h) zawieranie z pracodawcami umów na organizacje stazy

lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy wedlug programu

okreslonego w umowie,

i) wydanie bezrobotnym zaswiadczen o odbywaniu stazu lub przygotowania

zawodowego,

j) badanie efektywnosci, organizowanie stazy i przygotowania

zawodowego,

k) przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia skladek

na ubezpieczenie spoleczne rolników (KRUS),

l) przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia

wynagrodzen pracowników mlodocianych zatrudnionych w celu

praktycznej nauki zawodu - usluga realizowana do 30.06.2005r.

§ 18. Klub Pracy jest komórką organizacyjną Działu Rynku Pracy,

której zadaniem jest udzielanie pomocy bezrobotnym w aktywnym

poszukiwaniu pracy, miedzy innymi poprzez:

l) uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejetnosci poszukiwania pracy,

2) uczestnictwo w zajeciach aktywizacyjnych,

3) udostepnianie wszystkim zainteresowanym informacji i elektronicznych baz danych sluzacych uzyskaniu umiejetnosci poszukiwania pracy i samozatrudnienia

 

§ Do zakresu zdań Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń w szczególnosci nalezy:

 

l) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujacych pracy obywateli polskich

oraz cudzoziemców,

2) obsluga bezrobotnych z prawem do zasilku, bez prawa do zasilku

oraz poszukujacych pracy:

a)wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:

uznania lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotna, utraty statusu

bezrobotnego, przyznaniu badz odmowie przyznania zasilku

dla bezrobotnych, wstrzymania wyplaty oraz utraty lub pozbawienia

uprawnien do zasilku dla bezrobotnych, dodatków szkoleniowych, dodatków

aktywizacyjnych, stypendium z tytulu przygotowania zawodowego

w miejscu pracy lub w okresie odbywania szkolenia, stazu u pracodawcy

oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej, zwrotu nienaleznie

pobranych swiadczen,

b)naliczenie zasilków dla bezrobotnych, stypendiów, dodatków

szkoleniowych, dodatków aktywizacyjnych, zwrotu kosztów przejazdu

z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu, refundowanie

kosztów opieki nad dzieckiem,

c)wydawanie zaswiadczen dot. okresów pobierania i wysokosci swiadczen

na zadanie bezrobotnego,

d)wydawanie zaswiadczen dotyczacych ubezpieczenia zdrowotnego,

e)potwierdzanie gotowosci do podjecia pracy,

f)pobieranie i analizowanie oswiadczen o uzyskaniu dochodów

od osób bezrobotnych,

3) realizacja zadań zwiazanych z koordynacją systemów zabezpieczenia

społecznego obywateli polskich i cudzoziemców,

4) wystawianie dokumentów rozliczeniowych do wlasciwego Urzedu

Skarbowego ( PIT - 11 ),

5) udostepnianie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek,

biuletynów itp,

6) udzielanie klientom wyjasnien i informacji dotyczacych zakresu zadan PUP,

podstawowych praw i obowiazków bezrobotnych i poszukujacych pracy,

7) tworzenie i administrowanie baza danych statystycznych,

8) analizowanie danych statystycznych,

9) przygotowywanie danych dla potrzeb rynku pracy,

10) archiwizacja dokumentów dotyczacych analiz bezrobotnych,

11) archiwizacja dokumentów zwiazanych z funkcjonowaniem PUP,

12) rozpatrywanie odwolań od decyzji,

13) zglaszanie do ubezpieczen zdrowotnych osób bezrobotnych, czlonków

ich rodzin oraz naliczanie im skladek na ubezpieczenia zdrowotne,

14) udzielanie organom kontroli legalnosci zatrudnienia informacji dotyczacych

osób bezrobotnych, poszukujacych pracy,

15) prowadzenie korespondencji z innymi organami dotyczacej bezrobotnych

i poszukujacych pracy.

§ 20. Do zakresu działań Referatu Finansowego należy:

l) planowanie i realizacja wydatków budzetowych,

2) planowanie i realizacja wydatków FP oraz środków Unii Europejskiej,

3) gospodarowanie środkami finansowymi na realizacje projektów

lokalnych, programów promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

lokalnego rynku pracy,

4) prowadzenie ewidencji ksiegowej zgodnie z obowiazujacymi przepIsamI,

5) rozliczanie i windykacja pozyczek przyznanych z FP,

6) obsluga finansowa w zakresie wyplat wynagrodzen pracowników PUP

i świadczen z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych,

7) obsluga kasowa PUP,

8) wspóldzialanie z bankami w zakresie dokonywania przelewów

i wyplat na rzecz osób uprawnionych i kontrahentów,

9) wspólpraca z Urzedem Skarbowym, Zakladem Ubezpieczen

Spolecznych, Panstwowym Funduszem Rehabilitacji Osób

Niepelnosprawnych i innymi jednostkami w zakresie rozliczen

finansowych PUP,

10) windykacja nienależnych zasilków, świadczen, pożyczek oraz innych

należnosci PUP,

11) terminowe sporządzanie obowiazujacej sprawozdawczości finansowej

i przekazywanie jej odpowiednim jednostkom.

§ 21. Do zakresu zadań stanowiska ds. organizacyjnych w szczególności

nalezy:

l) obsluga Dyrektora PUP - przygotowanie pism, wystapień,

2) gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora,

3) obsluga narad i spotkan organizowanych przez Dyrektora,

4) projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu

informacji w urzędzie,

5) opracowywanie projektów regulaminów i zarzadzeń,

6) opracowywanie sprawozdań z pracy urzedu,

7) analiza aktów prawnych,

8) realizacja zadan wynikajacych z przepisów ustawy o ochronie informacji

niejawnych,

9) obsluga kancelaryjna urzedu,

10) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzedu,

11) planowanie i realizacja kontroli wewnetrznych,

12) rozpatrywanie skarg i wniosków,

13) nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem sieci informatycznej,

14) organizowanie szkoleń pracowników PUP,

15) obsluga administracyjna PRZ,

16) administrowanie majatkiem urzędu,

17) realizacja zadań wynikajacych z przepisów ustawy o ochronie danych

osobowych,

18) realizacja zadań wynikajacych z przepisów ustawy Prawo zamówien

publicznych.

§ Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna PUP a w szczególnosci:

l) prowadzenie spraw w imieniu Dyrektora przed organami wymiaru

sprawiedliwosci,

2) pomoc przy rozpatrywaniu odwolań bezrobotnych od wydanych przez

PUP decyzji,

3) udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii, interpretacji i wyjasnień

w sprawach dotyczących stosowania obowiazujacych przepisów prawa,

4) opiniowanie projektów zarzadzeń, instrukcji i regulaminów PUP,

5) opiniowanie projektów umów i porozumień PUP,

6) pomoc przy rozpatrywaniu skarg i wniosków.

 

 

Rozdzial VI

 

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzii i aktów normatywnych

 

§ 23.1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego,

jak równiez inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym,

stanowiace podstawe do otrzymania lub wydatkowania środków pienieżnych

podpisują:

1) Dyrektor jako dysponent, a w przypadku jego nieobecnosci upoważniony

pracownik,

2)glówny ksiegowy PUP, a w przypadku jego nieobecnosci

upoważniony przez Dyrektora pracownik prowadzacy sprawy

Funduszu Pracy i rozliczania srodków pomocowych.

2. Szczególowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów

ksiegowych ustalone są odrebną instrukcją.

§ 24.1. Akty normatywne, decyzje administracyjne oraz wszelkiego rodzaju

korespondencje podpisuje Dyrektor lub osoba pisemnie upoważniona, zgodnie

z zakresem upoważnienia.

2. Obieg dokumentów w urzedzie odbywa sie zgodnie z instrukcją kancelaryjną

dla organów powiatu.

 

Rozdzial VII

Organizacia pracy PUP

 

§ 24.1. Czas pracy pracowników PUP wynosi 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.

2. Ustala się następujący tygodniowy rozkład czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

3. Klienci przyjmowani są w godzinach pracy PUP.

4. Dyrektor lub wyznaczony pracownik przyjmuja klientów w ramach skarg

i wniosków w kazdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00.

5. Dyrektor może w przypadkach indywidualnych, na wniosek pracownika

wyrazic zgodę na inny czas pracy z zachowaniem 8-godzinnego dnia pracy

i 40-godzinnego tygodnia pracy.

6. Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach ustalić inny niż wymieniony w ust. 2 czas pracy PUP z zachowaniem 8-godzinnego dnia pracy i 40 godzinnego tygodnia pracy.

7. Pracownicy PUP zobowiązani są potwierdzić swoje przybycie do pracy przez podpisanie listy obecności.

8. Szczegółową organizację pracy ustala Regulamin Pracy PUP.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 26. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP roztrzyga Dyrektor.

§ 27. 1. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Powiatu w Brzezinach.

2. Zmiana regulaminu odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.