artykuł nr 1

 

Podstawy prawne działania Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. z 2018 r., poz. 1265 i 1149 z póź. zm.) i przepisów wykonawczych do ustawy,

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 995 z póź. zm.), 

3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 362),

4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.511 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 1508 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2018,  poz. 1510 z późn. zm),

8) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych  (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1178 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz.395 z późn. zm.),

11) ustawy z dnia 17 czerwca 1960 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1314 z późn. zm. ),

12) ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm. ),

13) ustawy z dnia  17 grudnia  1998 roku o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 z późn.  zm.),

14) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U.  2019, poz. 217),

15) innych ustaw określających zadania dla PUP.