artykuł nr 1

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach w latach 2018 - 2020

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Brzezinach

2018 rok


 

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu PUP

1.

Wojewoda Łódzki

od 11.05.2018r.
do 30.05.2018r.

Realizacja przez PUP
w Brzezinach zadań
w zakresie:

1) instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30 roku życia, określonych w rozdziale 13d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 66k - 66n)

2) realizacji porozumień dotyczących wykonywania prac społecznie użytecznych

pok. 14


 

2019 rok

 

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu PUP

1.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

od 18.07.2019r.
do 19.07.2019r.

Realizacja przez PUP
w Brzezinach zadań
w zakresie:

Umowy RPLD.08.01.00-10-A003/18

 

pok. 14


 

2020 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu PUP

1.

Wojewoda Łódzki

od 03.07.2020r.
do 17.07.2020r.

Realizacja przez PUP
w Brzezinach zadań
w zakresie:

1) organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych

2) realizacja zadań określonych w rozdziale 12A wpz-Program Aktywizacja i Integracja

pok. 14