artykuł nr 1

Rejestry prowadzone w Urzędzie:

  • rejestr osób bezrobotnych
  • rejestr osób poszukujących pracy 
  • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
  • rejestr kategorii czynności przetwarzania

- dostęp do rejestrów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)


Administratorem danych osobowych jest
Powiatowy Urząd Pracy w  Brzezinach
ul. Sienkiewicza 11, 95-060 Brzeziny,
tel. 46 874 25 23, fax 46 874 11 11.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
Emilia Bartłoszewska, e-mail: iod@pup-brzeziny.pl