artykuł nr 1

Do zakresu zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej należy:

 1) opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

 

2) inicjowanie i realizacja projektów  lokalnych  i  innych  działań  na  rzecz aktywizacji bezrobotnych,

3) gospodarowanie   środkami  finansowymi na   realizację  zadań  z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,

4) inicjowanie i  realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

5) prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

6) opracowywanie informacji, analiz, sprawozdań, dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby PRZ, Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,

7) w zakresie pośrednictwa pracy:

a)  marketing usług oferowanych przez PUP,

b) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze pracowników   o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

c)  pozyskiwanie ofert pracy,

d)  udzielanie   pracodawcom   informacji   o   kandydatach   do   pracy,  w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

e)  inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

f) współdziałanie z innymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji  o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,

g) współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych,

h)  informowanie   bezrobotnych o przysługujących im  prawach  i obowiązkach,

i)  ocena efektywności działań pośrednictwa.

8) w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej:

a) udzielanie informacji   bezrobotnym o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

b) udzielanie porad ułatwiających wybór  zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie   lub zmianę zatrudnienia,  w   tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c) kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające  wydanie  opinii  o  przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

d) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla   bezrobotnych i poszukujących  pracy,

e) udzielanie  informacji i doradztwo pracodawcom w  zakresie  doboru kandydatów   do pracy   na stanowiska wymagające szczególnych  predyspozycji psychofizycznych,

f) tworzenie banku danych dotyczących informacji zawodowych,

g) popularyzacja usług poradnictwa zawodowego wśród klientów Urzędu,

h) dokonywanie ocen efektywności podejmowanych działań,

i) współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się poradnictwem  zawodowym i informacją zawodową,

9) inicjowanie,  organizowanie i finansowanie z Funduszu Pracy oraz  EFS szkoleń dla osób bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższania kwalifikacji zawodowych lub zwiększania aktywności zawodowej poprzez:

a) diagnozowanie potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia   ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,

b) współpracę z  instytucjami szkoleniowymi i partnerami rynku   pracy,

c) upowszechnianie informacji o szkoleniach,

d) planowanie  i  organizację  szkoleń  indywidualnych  i  grupowych,

e) ocenę efektywności szkoleń,

10) realizowanie  zadań  z  zakresu  udziału  w  sieci  EURES  między  innymi:

a) udzielanie bezrobotnym  i  poszukującym pracy pomocy w   uzyskaniu  odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z  prawem  swobodnego  przepływu  pracowników UE,

b) udzielanie pracodawcom   pomocy   w   poszukiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

c) inicjowanie  i organizowanie kontaktów bezrobotnych  i poszukujących pracy z pracodawcami,

d) informowanie o sytuacji na rynku pracy  i przysługujących  bezrobotnym świadczeniach  z uwzględnieniem   przepisów  prawnych  obowiązujących  w danym kraju UE,

e) inicjowanie projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzaniu nimi,  

11) w zakresie instrumentów rynku pracy:

a) refundacja pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia miejsca pracy dla skierowanego przez PUP bezrobotnego,

b) przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji  i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej,

c) jednorazowe refundowanie pracodawcy poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,

d) zawieranie z pracodawcami umów na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,

e) badanie efektywności organizacyjnych prac interwencyjnych,

f) zawieranie umów z organizatorami robót publicznych na zatrudnienie bezrobotnych i refundowanie z tego tytułu pracodawcom części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych bezrobotnych,

g) przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny robót publicznych,

h) zawieranie z  pracodawcami   umów   na organizację staży lub przygotowania zawodowego w miejscu  pracy według  programu określonego w umowie,

i) wydanie bezrobotnym zaświadczeń o odbywaniu stażu lub przygotowania   zawodowego,

  j) badanie efektywności,  organizowanie  staży i  przygotowania zawodowego,

k) przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia składek  na ubezpieczenie społeczne rolników (KRUS),

l) przygotowywanie dokumentacji do   finansowego rozliczenia wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu    usługa realizowana  do 30.06.2005r.

 

Klub Pracy 

jest komórką  organizacyjną Działu Rynku Pracy,  której zadaniem  jest  udzielanie pomocy  bezrobotnym   w aktywnym  poszukiwaniu pracy, między innymi poprzez :

1)  uczestnictwo w szkoleniu z zakresu  umiejętności  poszukiwania  pracy,

2)  uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,

3) udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

 

 

Do zadań Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń
w szczególności należy:

1) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy obywateli polskich oraz cudzoziemców,

2) obsługa  bezrobotnych  z prawem  do  zasiłku,  bez  prawa  do  zasiłku oraz poszukujących pracy:

a)wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:
uznania lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną, utraty statusu bezrobotnego, przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku  dla bezrobotnych, wstrzymania wypłaty oraz utraty lub pozbawienia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, dodatków szkoleniowych, dodatków aktywizacyjnych, stypendium z tytułu przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub w okresie odbywania szkolenia, stażu u pracodawcy oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej,  zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

b)naliczenie zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów, dodatków szkoleniowych, dodatków aktywizacyjnych, zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu, refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem,


c)wydawanie zaświadczeń dot. okresów pobierania i wysokości świadczeń na żądanie bezrobotnego,

d)wydawanie zaświadczeń dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego,

e)potwierdzanie gotowości do podjęcia pracy,

f)pobieranie i analizowanie oświadczeń o uzyskaniu dochodów od osób bezrobotnych.

3)  realizacja zadań związanych z koordynacją systemów  zabezpieczenia  społecznego obywateli polskich i cudzoziemców,

4) wystawianie dokumentów rozliczeniowych do właściwego Urzędu Skarbowego ( PIT – 11 ),

5) udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek,  biuletynów itp,

6) udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących  pracy,

7)  tworzenie i administrowanie bazą danych statystycznych,

8)  analizowanie danych statystycznych,

9)  przygotowywanie danych dla potrzeb rynku pracy,

10) archiwizacja dokumentów dotyczących analiz bezrobotnych,

11) archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP,

12) rozpatrywanie odwołań od decyzji,

13) zgłaszanie  do ubezpieczeń zdrowotnych osób  bezrobotnych,  członków ich rodzin oraz naliczanie im składek na ubezpieczenia zdrowotne,

14) udzielanie organom kontroli legalności zatrudnienia informacji dotyczących osób bezrobotnych, poszukujących pracy,

15)prowadzenie korespondencji z innymi organami dotyczącej bezrobotnychi poszukujących pracy.

 


Do zadań Działu Finansowo - Księgowego

w szczególności należy:

 

 1) planowanie i realizacja wydatków budżetowych,

2) planowanie  i realizacja wydatków FP oraz środków Unii Europejskiej,

3) gospodarowanie środkami finansowymi   na realizację   projektów lokalnych,   programów   promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

4) prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z  obowiązującymi  przepisami,

5) rozliczanie i windykacja pożyczek przyznanych z FP,

6) obsługa finansowa w zakresie wypłat  wynagrodzeń pracowników  PUP i  świadczeń  z  zakładowego  funduszu świadczeń socjalnych,

7) obsługa kasowa PUP,

8) współdziałanie z bankami w  zakresie dokonywania  przelewów  i  wypłat na rzecz osób uprawnionych i kontrahentów,

9) współpraca z  Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem   Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innymi   jednostkami w zakresie rozliczeń  finansowych PUP,

10) windykacja nienależnych  zasiłków, świadczeń, pożyczek oraz innych należności PUP,

11) terminowe sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowej i przekazywanie jej odpowiednim jednostkom.

 


 Do zadań stanowiska d/s organizacyjnych

 

1)  obsługa Dyrektora PUP – przygotowanie pism, wystąpień,

2)  gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora,

3)  obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora,

4)  projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w urzędzie,

5)  opracowywanie projektów regulaminów i zarządzeń,

6)  opracowywanie sprawozdań z pracy urzędu,

7)  analiza aktów prawnych,

8)  realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie informacji  niejawnych,

9)  obsługa kancelaryjna urzędu,

10) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu,

11) planowanie i realizacja kontroli wewnętrznych,

12) rozpatrywanie skarg i wniosków,

13) nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem sieci informatycznej,

14) organizowanie szkoleń pracowników PUP,

15) obsługa administracyjna PRZ,

16) administrowanie majątkiem urzędu,

17) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

18) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


 

 

Do zakresu zadań Radcy
prawnego należą:

 1) prowadzenie spraw w imieniu Dyrektora przed organami wymiaru sprawiedliwości,

2) pomoc przy rozpatrywaniu odwołań bezrobotnych od wydanych przez PUP decyzji,

3) udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii, interpretacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawa,

4) opiniowanie projektów zarządzeń, instrukcji i regulaminów PUP,

5) opiniowanie projektów umów i porozumień PUP,

6) pomoc przy rozpatrywaniu skarg i wniosków.