artykuł nr 1

brak aktualnych naborów

Na dzień 2019-10-31 Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach nie prowadzi żadnego naboru
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE NR 3/16 Z DNIA 11.07.2016 ROKU


OGŁOSZENIE NR 3/16 Z DNIA 11.07.2016 ROKU

O  NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
W BRZEZINACH

 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, 95-060 Brzeziny, e-mail: lobr@praca.gov.pl ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

informatyk w Dziale Informacji, Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach

 

Liczba miejsc: 1

 

2.  Podstawa prawna zatrudnienia:   umowa o pracę zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy, 

 wymiar czasu pracy: ¼ etatu, umowa o pracę na czas określony,

miejsce wykonywania pracy   Brzeziny

   

Pracodawca zatrudnia mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie jest zobowiązany na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W przypadku osób podejmujących  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.).

 

3.  Podstawowy zakres zadań na stanowisku urzędniczym obejmuje w szczególności.:

1) projektowanie oraz nadzór nad rozwojem, modernizacją, eksploatacją oprogramowania i informatyzacją w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i standardami określonymi przepisami prawa
i wytycznymi odpowiednich służb,

2) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego,

3) pełnienie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego,  przygotowywanie planu wydatków informatycznych, przygotowywanie postępowań o zamówienie publiczne  związanych ze stanowiskiem informatyka,  nadzorowanie dostaw, inwentaryzacja sprzętu,

4) przeprowadzanie bieżących napraw sprzętu komputerowego lub zlecanie napraw podmiotom zewnętrznym,

5) wdrażanie nowych systemów, zarządzanie serwerami, systemami i usługami,  administrowanie sieciami,

6) instalacja komputerów i peryferiów, naprawa usterek, wymiana materiałów eksploatacyjnych,

7) wykonywanie aktualizacji, wykonywanie kopii zapasowych,  zarządzanie bazami danych,

8) wprowadzanie i aktualizowanie danych podawanych do: BIP,  na stronę internetową.

9) nadzór i koordynacja przesyłania dokumentów drogą elektroniczną oraz podpisu elektronicznego.

 

4.  Wymagania niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) nieposiadanie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie co najmniej średnie z trzyletnim stażem pracy związanym z obsługą informatyczną lub wyższe informatyczne ( I lub II stopnia) ,

5) znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych oraz funkcjonowaniem i legalnością oprogramowania,

6) dobra znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN i WAN,

7) biegła znajomość zagadnień informatycznych w zakresie obsługi sprzętowej i programowej,

8) nieposzlakowana opinia,

9) znajomość przepisów ustaw:

- z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach   rynku pracy  (Dz. U. z 2016 r., poz. 645ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, 

- z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz.2135 ze zm.),

 

 

 

5.  Wymagania dodatkowe do wykonywania zadań na stanowisku :

1) operatywność w działaniu,

2) doświadczenie zawodowe,

3) odporność na stres,

4) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

5) wysoka kultura osobista,

6) umiejętność kreatywnego podejścia do rozwiązywania zadań, w tym rozwiązywania  problemów,

7) gotowość do samokształcenia,

8) umiejętność sporządzania pism urzędowych,

 

* W toku naboru Komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 

6.  Warunki pracy na stanowisku:

 

1) po dwie godziny w pięciodniowym tygodniu  pracy od 800 do 1600, ( godziny pracy do uzgodnienia),

2) dostęp do systemu informatycznego Syriusz Std, SEPI,

3) praca przy komputerze,

4) oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

5) szkodliwe warunki nie występują,

 

7.  Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, curriculum vitae i list motywacyjny,

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz umiejętności
w zakresie obsługi informatycznej  np. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki  na studiach informatycznych ,  świadectwa  pracy lub inne  dokumenty  potwierdzające staż pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie kandydata potwierdzające  brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7) kopie opinii o pracy, bądź referencji z poprzednich miejsc pracy, jeżeli kandydat takie posiada, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Dokumenty o których mowa w punkcie 7. 1), 3), 4), 5), 6) powinny być podpisane własnoręcznym podpisem.

 

8. 1) Miejsce składania lub przesyłania dokumentów:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach,  95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11 pokój nr 14 z dopiskiem
na zaklejonej kopercie „Oferta pracy na stanowisko: informatyka w Dziale Informacji, Ewidencji
i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach.
- Ogłoszenie Nr 3/16 z dnia 11.07.2016 r.”

2) w lewym górnym rogu koperty należy umieścić:

- imię i nazwisko kandydata składającego ofertę,

- adres zamieszkania lub korespondencyjny,

- telefon kontaktowy.

 

9.  Termin składania dokumentów: do dnia 22 lipca 2016 roku do godziny 1500.

 

10.  Informacje dodatkowe:

1) druk kwestionariusza, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1, dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach, a także w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzezinach, pokój Nr 14,

2) nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie,  

3) w przypadku ofert aplikacyjnych  przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę  doręczenia   przesyłki do PUP w Brzezinach

4) w ofercie proszę podać numer telefonu do kontaktu,

5) osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną zaproszone do Urzędu w celu dalszego postępowania rekrutacyjnego, w ramach którego przewidziane jest między innymi sprawdzenie wiadomości z zakresu znajomości i zagadnień wymienionych w punkcie 4 ppkt 6,

6) informacja o wynikach naboru, obejmująca dane personalne wybranego kandydata zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach na stronie www.pup-brzeziny.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 11 na tablicy ogłoszeń na parterze.

7) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze,

8) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w PUP w Brzezinach,
w terminie do 30 dni od daty zatrudnienia, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację
o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego,

9) nabór zostanie rozstrzygnięty w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Załączniki:
Kwestionariusz osobowy34 KB
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE NR 2/16 Z DNIA 27.06.2016 ROKU

OGŁOSZENIE NR 2/16 Z DNIA 27.06.2016 ROKU

O  NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
W BRZEZINACH

 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, 95-060 Brzeziny, e-mail: lobr@praca.gov.pl ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

informatyk w Dziale Informacji, Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach

 

Liczba miejsc:   1

 

2.  Podstawa prawna zatrudnienia:   umowa o pracę zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy, 

 wymiar czasu pracy:  ¼ etatu, umowa o pracę na czas określony,

miejsce wykonywania pracy Brzeziny

   

Pracodawca zatrudnia mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie jest zobowiązany na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W przypadku osób podejmujących  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.).

 

3.  Podstawowy zakres zadań na stanowisku urzędniczym obejmuje w szczególności.:

1) projektowanie oraz nadzór nad rozwojem, modernizacją, eksploatacją oprogramowania i informatyzacją w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i standardami określonymi przepisami prawa
i wytycznymi odpowiednich służb,

2) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego,

3) pełnienie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego,  przygotowywanie planu wydatków informatycznych, przygotowywanie postępowań o zamówienie publiczne  związanych ze stanowiskiem informatyka,  nadzorowanie dostaw, inwentaryzacja sprzętu,

4) przeprowadzanie bieżących napraw sprzętu komputerowego lub zlecanie napraw podmiotom zewnętrznym,

5)   wdrażanie nowych systemów, zarządzanie serwerami, systemami i usługami,  administrowanie sieciami,

6) instalacja komputerów i peryferiów, naprawa usterek, wymiana materiałów eksploatacyjnych,

7) wykonywanie aktualizacji, wykonywanie kopii zapasowych,  zarządzanie bazami danych,

8) wprowadzanie i aktualizowanie danych podawanych do: BIP,  na stronę internetową.

9)   nadzór i koordynacja przesyłania dokumentów drogą elektroniczną oraz podpisu elektronicznego.

 

4.  Wymagania niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) nieposiadanie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie wykształcenia wyższego,

5) znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych oraz funkcjonowaniem i legalnością oprogramowania,

6) dobra znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN i WAN,

7) biegła znajomość zagadnień informatycznych w zakresie obsługi sprzętowej i programowej,

8) nieposzlakowana opinia,

9) znajomość przepisów ustaw:

- z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach   rynku pracy  (Dz. U. z 2016 r., poz. 645ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, 

- z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz.2135 ze zm.),

 

 

5.  Wymagania dodatkowe do wykonywania zadań na stanowisku :

1) operatywność w działaniu,

2) doświadczenie zawodowe,

3) odporność na stres,

4) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

5) wysoka kultura osobista,

6) umiejętność kreatywnego podejścia do rozwiązywania zadań, w tym rozwiązywania  problemów,

7) gotowość do samokształcenia,

8) mile widziany staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia,

9) umiejętność sporządzania pism urzędowych,

 

* W toku naboru Komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 

6.  Warunki pracy na stanowisku:

 1) po dwie godziny w pięciodniowym tygodniu  pracy od 800 do 1600, ( godziny pracy do uzgodnienia),

2) dostęp do systemu informatycznego Syriusz Std, SEPI,

3) praca przy komputerze,

4) oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

5) szkodliwe warunki nie występują,

 

7.  Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, curriculum vitae i list motywacyjny,

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje,  świadectwa  pracy lub inne  dokumenty  potwierdzające staż pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie kandydata potwierdzające  brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7) kopie opinii o pracy, bądź referencji z poprzednich miejsc pracy, jeżeli kandydat takie posiada, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Dokumenty o których mowa w punkcie 7. 1), 3), 4), 5), 6) powinny być podpisane własnoręcznym podpisem.

 

8. 1) Miejsce składania lub przesyłania dokumentów:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach,  95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11 pokój nr 14 z dopiskiem
na zaklejonej kopercie „Oferta pracy na stanowisko: informatyka w Dziale Informacji, Ewidencji
i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach.
- Ogłoszenie Nr 2/16 z dnia 27.06.2016 r.”

2) w lewym górnym rogu koperty należy umieścić:

- imię i nazwisko kandydata składającego ofertę,

- adres zamieszkania lub korespondencyjny,

- telefon kontaktowy.

 

9.  Termin składania dokumentów: do dnia 8 lipca 2016 roku do godziny 1500.

 

10.  Informacje dodatkowe:

1) druk kwestionariusza, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1, dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach, a także w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzezinach, pokój Nr 14,

2) nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie,  

3) w przypadku ofert aplikacyjnych  przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę  doręczenia   przesyłki do PUP w Brzezinach

4) w ofercie proszę podać numer telefonu do kontaktu,

5) osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną zaproszone do Urzędu w celu dalszego postępowania rekrutacyjnego, w ramach którego przewidziane jest między innymi sprawdzenie wiadomości z zakresu znajomości i zagadnień wymienionych w punkcie 4 ppkt 6,

6) informacja o wynikach naboru, obejmująca dane personalne wybranego kandydata zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach na stronie www.pup-brzeziny.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 11 na tablicy ogłoszeń na parterze.

7) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze,

8) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w PUP w Brzezinach,
w terminie do 30 dni od daty zatrudnienia, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację
o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego,

9) nabór zostanie rozstrzygnięty w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Kwestionariusz osobowy34 KB
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE NR 1/16 Z DNIA 09.06.2016 ROKU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BRZEZINACH

1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, 95-060 Brzeziny, e-mail: lobr@praca.gov.pl ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

specjalista ds. programów - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach


Liczba miejsc:   1


2.  Podstawa prawna zatrudnienia: umowa o pracę zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy, 

wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na czas określony,

miejsce wykonywania pracy: Brzeziny

Pracodawca zatrudnia mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie jest zobowiązany na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


W przypadku osób podejmujących  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.).

 

3.  Podstawowy zakres zadań na stanowisku urzędniczym obejmuje w szczególności.:

1) zapewnienie prawidłowej realizacji programów rynku pracy współfinansowanych ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy ,

2)  realizacja zadań z zakresu przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

3)   wprowadzanie informacji do bazy danych,

4)   redagowanie pism zgodnie z zakresem realizowanych zadań,

5) udzielanie klientom wyczerpujących informacji związanych z przepisami zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

4.  Wymagania niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   nieposiadanie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie wykształcenia wyższego,

5) nieposzlakowana opinia,

6) znajomość przepisów ustaw:

- z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach   rynku pracy  (Dz. U. z 2016 r., poz. 645ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, 

- z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.),

5.  Wymagania dodatkowe do wykonywania zadań na stanowisku :

1) operatywność w działaniu,

2)   znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet), urządzeń biurowych i audiowizualnych,

3) odporność na stres,

4) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

5) wysoka kultura osobista,

6) umiejętność zadawania pytań i słuchania,

7) gotowość do samokształcenia,

8) mile widziany staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia.

 

* W toku naboru Komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 

6.  Warunki pracy na stanowisku:

1) pięciodniowy tydzień pracy od 800 do 1600,

2) bezpośredni kontakt z ludźmi,

3) praca przy komputerze,

4) oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

5) szkodliwe warunki nie występują,

 

7.  Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, curriculum vitae i list motywacyjny,

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje,  świadectwa  pracy lub inne  dokumenty  potwierdzające staż pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie kandydata potwierdzające  brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7)   kopie opinii o pracy, bądź referencji z poprzednich miejsc pracy, jeżeli kandydat takie posiada, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Dokumenty o których mowa w punkcie 7. 1), 3), 4), 5), 6) powinny być podpisane własnoręcznym podpisem.

 

8. 1) Miejsce składania lub przesyłania dokumentów:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach,  95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11 pokój nr 14 z dopiskiem
na zaklejonej kopercie „Oferta pracy na stanowisko: specjalista ds. programów – stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach
- Ogłoszenie Nr 1/16 z dnia 09.06.2016 r.”

2) w lewym górnym rogu koperty należy umieścić:

- imię i nazwisko kandydata składającego ofertę,

- adres zamieszkania lub korespondencyjny,

- telefon kontaktowy.

 

9.  Termin składania dokumentów: do dnia 21 czerwca 2016roku do godziny 1600.

 

10.  Informacje dodatkowe:

1) druk kwestionariusza, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1, dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach, a także w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzezinach, pokój Nr 14,

2) nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie,  

3) w przypadku ofert aplikacyjnych  przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę  doręczenia   przesyłki do PUP w Brzezinach

4) w ofercie proszę podać numer telefonu do kontaktu,

5) osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną zaproszone do Urzędu w celu dalszego postępowania rekrutacyjnego, w ramach którego przewidziane jest między innymi sprawdzenie wiadomości z zakresu znajomości i zagadnień wymienionych w punkcie 4 ppkt 6,

6) informacja o wynikach naboru, obejmująca dane personalne wybranego kandydata zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach na stronie www.pup-brzeziny.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 11 na tablicy ogłoszeń na parterze.

7) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze,

8) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w PUP w Brzezinach,
w terminie do 30 dni od daty zatrudnienia, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację
o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego,

9) nabór zostanie rozstrzygnięty w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załączniki:
Kwestionariusz osobowy34 KB
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE NR 1/15 Z DNIA 19.06.2015 ROKU

OGŁOSZENIE NR 1/15 Z DNIA 19.06.2015 ROKU

O  NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BRZEZINACH

 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, 95-060 Brzeziny, e-mail: lobr@praca.gov.pl ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

od referenta do specjalisty ds. ewidencji i świadczeń w Dziale Informacji, Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach


Liczba miejsc: 1


2.  Podstawa prawna zatrudnienia:  umowa o pracę zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy,  
   

wymiar czasu pracy: ½ etatu, umowa o pracę na czas określony,

 miejsce wykonywania pracyBrzeziny

   

Pracodawca zatrudnia mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie jest zobowiązany na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

3.  Podstawowy zakres zadań na stanowisku urzędniczym obejmuje w szczególności.:

1)   wydawanie zaświadczeń osobom bezrobotnym,

2)   prowadzenie postępowań administracyjnych oraz postępowań wyjaśniających w przypadku ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na uprawnienia bezrobotnego,

3)   przyjmowanie informacji z Centrum Aktywizacji Zawodowej o okolicznościach powodujących utratę statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, ustalanie i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
o nabyciu lub utracie prawa do zasiłku,

4)   wprowadzanie informacji do bazy danych,

5) zgłaszanie osób bezrobotnych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz bezrobotnych i ich członków rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego,

6)  współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami oraz pracodawcami w sprawach dotyczących zarejestrowanych bezrobotnych,

7) redagowanie pism zgodnie z zakresem realizowanych zadań,

8) udzielanie klientom wyczerpujących informacji związanych z przepisami zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

4.  Wymagania niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   nieposiadanie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie wykształcenia wyższego,

5) nieposzlakowana opinia,

6) znajomość przepisów ustaw:

- z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach   rynku pracy  (Dz. U. z 2015 r., poz. 149
 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,  

- z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.),

 

5.  Wymagania dodatkowe do wykonywania zadań na stanowisku :

1) operatywność w działaniu,

2)   znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet), urządzeń biurowych i audiowizualnych,

3)   odporność na stres,

4) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

5) wysoka kultura osobista,

6) umiejętność zadawania pytań i słuchania,

7) gotowość do samokształcenia,

8) mile widziany staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia.

 

* W toku naboru Komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 

6.  Warunki pracy na stanowisku:

1) pięciodniowy tydzień pracy od 800 do 1200,

2) bezpośredni kontakt z ludźmi,

3) praca przy komputerze,

4) oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

5) szkodliwe warunki nie występują,

 

7.  Wymagane dokumenty:

1)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, curriculum vitae i list motywacyjny,

2)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje,  świadectwa  pracy lub inne  dokumenty  potwierdzające staż pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie kandydata potwierdzające  brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7)   kopie opinii o pracy, bądź referencji z poprzednich miejsc pracy, jeżeli kandydat takie posiada, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Dokumenty o których mowa w punkcie 7. 1), 3), 4), 5), 6) powinny być podpisane własnoręcznym podpisem.

 

8.  Miejsce składania lub przesyłania dokumentów:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach,  95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11 pokój nr 14 z dopiskiem
na zaklejonej kopercie „Oferta pracy na stanowisko: od referenta do specjalisty ds. ewidencji i świadczeń
w Dziale Informacji, Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach
- Ogłoszenie Nr 1/15 z dnia 19.06.2015r.”

 

9.  Termin składania dokumentów: do dnia 30 czerwca 2015 roku do godziny 1600.

 

 

10.  Informacje dodatkowe:

1) druk kwestionariusza, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1, dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach, a także w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzezinach, pokój Nr 14,

2) nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie,  

3) w przypadku ofert aplikacyjnych  przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę  doręczenia   przesyłki do PUP w Brzezinach

4) w ofercie proszę podać numer telefonu do kontaktu,

5) osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną zaproszone do Urzędu w celu dalszego postępowania rekrutacyjnego, w ramach którego przewidziane jest między innymi sprawdzenie wiadomości z zakresu znajomości i zagadnień wymienionych w punkcie 4 ppkt 6,

6) informacja o wynikach naboru, obejmująca dane personalne wybranego kandydata zostanie opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach na stronie www.pup-brzeziny.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 11 na tablicy ogłoszeń
na parterze.

7) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze,

8) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w PUP w Brzezinach,
w terminie do 30 dni od daty zatrudnienia, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację
o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego,

nabór zostanie rozstrzygnięty w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Załączniki:
Kwestionariusz68 KB