artykuł nr 1

Tryb dzialania wladz publicznych

Tryb działania władz publicznych
Do zadań samorządu powiatowego realizowanych przez Urząd należy w szczególności:

udzielenie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w poszukiwaniu pracowników,
podejmowanie i realizowanie działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków,
pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku,
inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek i ścisła współpraca w tym zakresie z izbą rolniczą w odniesieniu do bezrobotnych zamieszkałych na wsi,
inicjowanie finansowe:
prac interwencyjnych,
robót publicznych,
zatrudnienia absolwentów,
programów specjalnych,
szkoleń,
współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, a w szczególności rozdziału i wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
inicjowanie i wspieranie działania klubów pracy,
opracowanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w powiecie na potrzeby wojewódzkiego urzędu pracy oraz powiatowej rady zatrudnienia,
inicjowanie przedsięwzięć w zakresie udzielania pomocy przewidzianym do zwolnienia pracownikom.