artykuł nr 1

Informacja

Obowiązek innformacyjny-RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych (AD) przetwarzanych w urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, telefon: 46 874 25 23, 46 833 21 70, email: sekretariat@pup-brzeziny.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  telefon: 46 874 25 23, 46 833 21 70, e-mail: iod@pup-brzeziny.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w jednym lub kilku z następujących celów:

1)  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (art. 6 ust. 1 lit. c , oraz art. 9 ust.2 lit. b RODO),

2) zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) w innych celach-na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a. RODO).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

- podmioty przetwarzające dane na podstawie przepisów prawa,

-publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie podmioty prowadzące badania rynku pracy,

-podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia zadań realizowanych przez PUP w Brzezinach z przedłużeniem o okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami oraz o okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów;

6. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą pisemną lub drogą elektroniczną, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (w skrócie ePUAP).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: do bycia informowanym o operacjach przetwarzania, dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu, za wyjątkiem oraz w sytuacjach, jeżeli będą tego nakazywały szczególne przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym, za wyjątkiem oraz w sytuacjach, jeżeli będą tego nakazywały szczególne przepisy prawa.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania statusu osoby bezrobotnej/poszukującej pracy i/lub przysługujących uprawnień lub będzie brak możliwości skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy przez osoby bezrobotne/poszukujące pracy/klienta instytucjonalnego.

12. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.