artykuł nr 1

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez stanowisko d/s organizacyjnych

Urząd rozpoczyna pracę o godzinie 8:00, kończy pracę o godz. 16:00, wszystkie soboty są wolne od pracy. Przyjmowanie stron i interesantów w działach odbywa się codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00. Dyrektor Urzędu przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków we wtorek każdego tygodnia w godzinach od 15:00 do 17:00. W przypadku gdy ustalony dzień tygodnia jest dniem wolnym od pracy, dniem przyjęć stron staje się najbliższy dzień powszedni. W pozostałe dni tygodnia w razie niemożności przyjęcia stron przez Dyrektora sprawy dotyczące skarg i wniosków są przyjmowane przez Dział Organizacyjny, a następnie niezwłocznie przekazywane do Dyrektora Urzędu. W zależności od rodzaju sprawy załatwiane są osobiście, pisemnie, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną. Sprawy pisemne, faxowe i z poczty elektronicznej rejestruje się w dzienniku podawczym Urzędu, następnie dekretowane są przez Dyrektora Urzędu do załatwienia na poszczególne stanowiska pracy, gdzie załatwiane są w terminach określonych w KPA.